امتحانات کانکور آزمایشی افغانستان

بدخشان

شهریور ۱۴م, ۱۳۹۲

اسم

ولد

ولدیت

مکتب

ولایت

ولسوالی

ID

نمره

نتیجه

شایسته

محمد ظاهر

همراه

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

وفا الله

عبدالملک

عبدالغفور

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

شفیق الله

محمد سخی

محمد باقی

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۸۷

بی نتیجه

نصرت الله

خدایار

عیدی

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

نصرالدین

نورعلی

قربان

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۸۱

بی نتیجه

صدیق الله

محمد قربان

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۶۰

ناکام

حجت الله

دین محمد

دولت

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

سمیع الله

تاش مراد

شیرعلی

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۵۰

ناکام

محبوب الله

محمد

عبدالرحمن

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۶۰

ناکام

عبدالبشیر

غلام ناصر

غلام علی

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

انعام الله

قربان محمد

دولت محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۲۳۰

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

جان آغا

قندی

حیدر

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

عنایت الله

بشیر احمد

بای محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

نورالدین

لعل محمد

تاج محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

عیان الدین

شکوت علی

دولت

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۰۶

ناکام

نازیه

عبدالغفور

جمعه خان

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

سهولت

غلام محمد

عاشور

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۵۰

ناکام

ماریه

حیدر محمد

شفیق الله

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۲۰

ناکام

نسیمه

عبدالرسول

مرگن

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

رقیبه

محراب الدین

عطا محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۲۰

ناکام

کامله

عبدالخیر

حاجی عبدالرحمن

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۲۸

ناکام

کیمیا

نثار احمد

محمد ابراحیم

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

صابره

عبدالرشید

رحمن قل

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

مسعود

سید محمد

غلام ربانی

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

سمیه

قدرت الله

عبدالحفیظ

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

عارفه

خدای قل

طوره

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۹۶

بی نتیجه

خالصه

عزیز احمد

علی محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۰۰

ناکام

کریمه

حاجی گل

شریف

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

سبزه گل

سفر محمد

خدای قل

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۶۰

ناکام

نظیفه

امیر جان

نوراحمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

روحیه

محمد حسن

محمد عالم

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۸۰

ناکام

شکیبا

حبیب الله

محمد حسن

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۲۵

ناکام

مسلمه

عبدالخالق

نور محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

۰

۱۸۳

بی نتیجه

حبیبه

قربان

نظر

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

آمنه

گل احمد

شیرعلی

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

فیروزه

حاجی عبدالاحمد

محمد خان

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

کبرا

عبدالواحد

محمد خان

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۸۸

بی نتیجه

سودابه

عبدالمومن

دولت

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

فیروزه

عبدالخالق

دولت

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۲۱۲

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

صفی الله

زمان

قربان

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

عبدالرحمن

ابراحیم

سلمان

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۷۶

بی نتیجه

رستم بیک

رحمن علی

قربان علی

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۸۱

بی نتیجه

محمد آصف

صدیق

خال احمد

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۷۶

بی نتیجه

عبدالقدیم

رمضان

پیر محمد

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۸۱

بی نتیجه

شفیق الله

بخش الله

رحیب

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۷۶

بی نتیجه

نور محمد

عبدالنبی

نزیر محمد

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۸۱

بی نتیجه

کریم الله

سید ابرار

سید اسرار

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۶۹

بی نتیجه

قمرالدین

عبدالله

خدا بخش

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۲۱۴

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد

جمعه

قربان

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

نعمت الله

عبدالولی

ناصر بای

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

محمد الله

غلام رسول

عبدالوکیل

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

فضل الحق

محمد بشیر

نظر محمد

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

ذکرالله

دین محمد

خیرالدین

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

۰

۲۱۴

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عصمت الله

عبدالقهار

عبدالجبار

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

۰

۱۹۶

بی نتیجه

محمد اسحق

شریف

قره چه

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

۰

۱۷۶

بی نتیجه

تواب

محمد گل

عارف

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

۰

۱۷۲

بی نتیجه

خان جان

طوره

خان

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

۰

۱۸۴

بی نتیجه

عبدالرسول

محمد عیسی

رسولی

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

زاهدالله

عتیق الله

حاتم خان

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

۰

۱۸۹

بی نتیجه

ضیأالحق

امام محمد

سبحان قل

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

۰

۲۱۳

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد اصغیا

شیر محمد

فضل احمد

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

منیب الحق

عبدالودود

احمد

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

۰

۲۱۶

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

ردیب الحق

سید احمد

عبدالخلیل

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

یاسمین

محمد ابراحیم

محمد اسماعیل

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

فواد

فضل احمد

رحیب

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

حسین المبارک

نظام الدین

عبدالنبی

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

شکرالله

محمد امین

کریم

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

نوید

ظریف

شریف

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۹۹

بی نتیجه

گل آغا

ابوطالب

جاروکش

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۸۷

بی نتیجه

امین الله

حبیب الله

سعدالله

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

سمیع الله

غلام محمد

رحمت بیک

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۹۶

بی نتیجه

جمعه خان

غلام سرور

صوفی

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

خیرالله

محمد رسول

محمد عالم

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۷۶

بی نتیجه

کرامت الله

عبدالبصیر

عبدالجمیل

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۲۱۶

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

فیض الرحمن

عبدالتواب

ظریف

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۲۲۰

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

خورشید

فضل الهادی

جلال الدین

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

نصیر احمد

غلام محی الدین

قدم شاه

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

احمد الله

عبدالدیان

شیرین دل

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

برکت الله

امیرالله

شهیوار

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

حسیب الله

امین الله

ملا محمد

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

محمد الله

عزیزالله

خیرالله

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سمیع الله

نور محمد

کریم

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

محمد لقاب

آدینه محمد

صفر

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

عبدالرازق

عبدالغنی

جمعه

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۸۳

بی نتیجه

مصدق

دولت بای

گل نظر

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

نور احمد

عبدالحمید

عظیم

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

عبدالباقی

عبدالحمید

گل نظر

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

۰

۱۸۹

بی نتیجه

ملنگ

سید ناصر شاه

سید عوض

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

پرویز

فقیر یار

غلام علی

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

شکرالله

نادرشاه

محمد ایوب

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۳۸

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

صبغت الله

حاجی غلام حسین

محمد مقیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۵۵

پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان

عبدالخبیر

شیرعلی

وزیر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۳۰

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

شمس الدین

رستم

ادال

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

عبدالغفار

عبدالکریم

محمد شریف

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۵

بی نتیجه

سید عماد

سید مبینپ

سید شریف

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۳۳

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

محمد آصف

نیک محمد

خان محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

صدیق الله

عبدالله

عبدالرسول

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالخبیر

عبدالوکیل

عبدالشکور

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۲۵

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

جمالدین

جان فدا

حاجی عبدالله

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

حسین علی

صفر علی

محمد محسن

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

عبدالحی

سخی احمد

نزیر احمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

الله نور

علی میر

علی میر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

کامران

گدا محمد

باز میر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۲

بی نتیجه

جمشید

شریف

زمان الدین

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

ابونصر

عبدالمجید

دولت محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

جمشید

عبدالچمیل

خان میر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

عزیزالله

غلام ربانی

ملا شریف

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۰۲

بی نتیجه

امین الله

عبدالمعین

ناظم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

مختار

عبدالقدیر

عبدالرحیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

حکمت الله

عبدالله

عبدالرحمن

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۰۵

بی نتیجه

محمدالله

داد خدا

رحمت شاه

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۷

بی نتیجه

محمد نبی

محمد عارف

منیر محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

نعمت الله

محمد عثمان

زمان شاه

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۸

بی نتیجه

صدیق الله

عبدالله جان

محمد جان

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

صفر محمد

دین محمد

پیر محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سمیع الله

امان الدین

محمدالدین

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۲۵

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار

سمیع الله

غلام حیدر

غلام رسول

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۵

بی نتیجه

احمد فرزاد

امام محمد

نزیر محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

نزیر احمد

میر احمد

قربان محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد انعام

محمد سرور

ملا جان

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۲

بی نتیجه

زیدالله

محمد رسول

قربان علی

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد تواب

عبدالله

عبدالمنان

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

رحیم الله

آغا محمد

رمضانی

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۷۶

بی نتیجه

عبدالمطلب

محمد سرور

ملا جان

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۱

بی نتیجه

عبدالرحمن

عبدالکبیر

ابراهیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۳۶

پوهنحی زراعت پوهنتون تخار

فیض الله

عبدالودود

عبدالقهار

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۲

بی نتیجه

نصیر احمد

جمعه خان

حلیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

محمد نعیم

یوسف

محمد ضیأ

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

عبدالولید

حاجی عبدالظاهر

عزت الله

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۵

بی نتیجه

مجیب الله

خیر محمد

نصرالله

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

رحم الدین

محمد امین

دولت میر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

نورالله

امین

عبدالرحمن

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

عبدالواسع

عبدالصبور

عاشور محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

احمد فواد

شاه ولی

فیض محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

وحیدالله

نور محمد

ولی محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

روح الله

همراه

طلب

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

دین محمد

محمد عظیم

نظم شاه

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

محمد حسن

مجیب الله

حاجی عبدالمحسن

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

فرحت

محمد مهدی

حاجی مهدی

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد نسیم

قدم شاه

غلام علی

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۲۵

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

شبیر احمد

تاج محمد

اسد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالبشیر

قدم شاه

غلام بای

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

عبدالحلیم

غلام حیدر

محمد عالم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

سراج الدین

محمد امین

محمد ابراحیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۴۸

پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل

نجیب الله

محمد حسین

عبدالقادر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۵۰

پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان

قدم شاه

کبیر

دوران

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

سمیع الله

محمد الله

امان الله

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۴۲

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

نوراحمد

عبدالکریم

عبدالعظیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

فدا الرحمن

محمد امان

محمد نعیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۰۵

بی نتیجه

عبدالمحیط

عبدالمجید

محمد رفیق

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

مصدر

امان الدین

امان الله

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

احمد نوید

امام محمد

نزیر محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

عبدالمقصود

عبدالودود

دلاور

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالحمید

عبدالمجید

محمد رفیق

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

قند آغا

عبدالنظر

صاحب نظر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۲۲۲

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

نجیب الله

محیب الله

عبدالجلیل

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

شبیر احمد

عبدالبصیر

عبدالوهاب

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۸۹

بی نتیجه

عبدالرحمن

عبدالشبیر

گل باز

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

نازیه

حسین

همراه خان

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

طاهره

محمد نبی

قوت

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۲۰

ناکام

بی بی گل

محمد یوسف

صفر علی

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۸۴

بی نتیجه

کیمیا

محمد صادق

ظفر

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

۰

۲۱۴

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

بی بی اسمأ

عبدالحکیم

عبدالله

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

سانیحه

حبیب الرحمن

عبدالرحمن

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۸۷

بی نتیجه

شیما

فیض الله

امیر شاه

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

سهیلا

صفر محمد

عبدالقدوس

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

۰

۲۱۶

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

شیما

محمدی

طوره

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

حسن مآب

رحمن

طوی باشی

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

صبغت الله

محمد یوسف

عبدالحکیم

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

شاه آغا

سید میرزا

اشان سید

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

شیرالله

حسین

عاشور

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

عبدالناصر

طلب

همدم

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۲۱۱

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

نجیب الله

محیب الله

یوسف

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۸۳

بی نتیجه

حفیظ الله

عبدالسلام

امام محمد

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۲۲۰

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

نثار احمد

انور

عزیز

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۲۱۶

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالصبور

خدای رحم

عاشور

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

ظابط حیدر

غلام سرور

عبدالقیوم

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محبوب الله

یوسف

رحمت

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۲۱۴

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالقدوس

جمع خان

گل زار

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

امان الله

محمد عزیز

حاجی محمد عطأ

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالصبور

همراه خان

میرزا خان

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

محفوظ الله

ملاجوره

آدینه

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

۰

۲۱۶

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

مروه

محمد عارف

عبدالشکور

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۲۱۶

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

آمنه

نور محمد

عاشور محمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

امیرمحمد

گل احمد

استرخان

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۸۹

بی نتیجه

عبدالستار

عبدالجبار

محمد عیسی

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

عبدالمجید

عبدالجمیل

عبدالحمید

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۸۷

بی نتیجه

اسدالله

میرزا محمد

نزیرمحمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۷۶

بی نتیجه

اسدالله

عبدالله

بای محمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

زمان الدین

دادالله

نزیر

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

عبدالخبیر

محمد شریف

خدا بخش

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۸۲

بی نتیجه

اسدالله

غلام صادق

غلام

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

نوراحمد

عیدی محمد

عزیزالله

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

محمد سرور

عزیز خان

محمد عظیم

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

اسپنی الرحمن

عبدالله

عاشور محمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

سجاد احمد

عبدالرسول

عزیز

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

شیرینگل

عبدالحفیظ

بزیر محمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۲۳۶

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

عابده

محمد افضل

داود بای

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

بی بی گل

احمد شاه

نزیر محمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

۰

۱۶۰

ناکام

ذکرالله

عبدالوکیل

شریف

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

حمیدالله

حبیب الله

عبدالرسول

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۳۶

پوهنحی زراعت پوهنتون کابل

سید اسلم

سید رستم

حضرت

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

ثنأ الله

بسم الله

تفا بیک

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

سید کفایت الله

سید بلال

سید احمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

فواد

فیض الله

حاجی مراد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۳۲

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

عبدالبشیر

عبدالرشید

عبدالخلیل

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

جاوید

فیض محمد

داد محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

محمد حسن

صفر محمد

غلام حسن

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۵

بی نتیجه

حسنی

حاجی خال محمد

نیاز علی

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

سیما گل

عبدالمومن

محمد امین

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۵۰

ناکام

فریده

وسمی

محمد ظاهر

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

نبیلا

عبدالظاهر

عبدالستار

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

بصیره

سید اعظم

غلام ربانی

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

سیاه موی

عبدالقدیم

عبدالواحد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

تهمیه

ولی محمد

مولوی عبدالعلی

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۲۰

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

مسعوده

علی خان

بابا

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۲۸

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

زبیده

عبدالمجید

عبدالله

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

وحیده

عبدالوهاب

نزیر محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۷۶

بی نتیجه

آمنه

عبدالعلیم

طاهر

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۹

بی نتیجه

فوزیه

عبدالغفار

سلمان

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۷۹

بی نتیجه

سهیلا

گل آغا

عبدالصمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

نفیسه

عبدالمجید

محمود

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

نوریه

محمد ابراحیم

محمود

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۶

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

انیسه

عبدامحفوظ

عبدالله

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

سیاه موی

خیر محمد

سیداحمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

وجیهه

عبدالمعبود

عبدالودود

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۲۰

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

غلام محمد

رستم

همراه

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۲۵

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

جان محمد

سلطان

گدامحمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

حبیب الله

محمد نبی

حیات الله

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

مزیدالله

شیرین آغا

محمد افضل

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

محمد ریحان

حاجی محمد

افضل

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

زین العابدین

ضیأالدین

عبدالمعروف

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

امین الله

محمد حسن

محمد اکبر

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

انور بیک

دولت

شیرین بیک

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

عطا الرحمن

عبدالشهید

عاشور محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

عبدالمعبود

عبدالباقی

فیض محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

سلطان

خال محمد

رجب علی

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

روح الامین

غلام سخی

عطا محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۲۰

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

محیب الله

خیرالله

ذکرالله

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۳۰

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

امیربیک

کامل بیک

الف بیک

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۰۵

بی نتیجه

محمد یاسین

عبدالعلی

خال محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

صفت الله

خان محمد

عبدالرسول

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

حکیم الله

دین محمد

دولت

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

حبیب الرحمن

دولت

عبدالرحمن

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۲۸

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

نصیر احمد

میراحمد

قربان محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

محمد طاهر

ملاعوض

رضأ

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

واثق

محمد فاروق

عبدالمحبوب

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۳۰

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

شاه ولی

نعمت الله

جوزه

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

نورالدین

غلام سخی

غلام رسول

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

صبغت الله

عاشور محمد

فیض محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

میرعباس

میرغیاث الدین

میرجلال الدین

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

نثار احمد

قربان

مراد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

سمیع الله

عبدالمنان

صاحب نظر

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

محبوب الله

غلام محمد

حاجی یوسف

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

عبدالحکیم

عبدالحفیظ

عبدالمجید

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۵

بی نتیجه

احمد رامین

عبدالنبی

مجنون

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

مجیب الرحمن

عبدالله

لطیف

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۲۵

پوهنحی زراعت پوهنتون تخار

صلاح الدین

جمال الدین

خدایار

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

جمشید

محمد ابراحیم

غایب علی

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

فخرالدین

عبدالکریم

چاری بای

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

عصام الدین

عبدالستار

مقیم

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

رحمت الله

تورسن

محمد حکیم

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

وحیدالله

عبدالقدوس

هاشم

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

محیب الله

محمد امیر

محمود

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

احمد فرید

عبدالرازق

عبدالصمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۹۶

بی نتیجه

عبدالخالق

عبدالغنی

صفربای

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

۰

۱۸۸

بی نتیجه

ساجده

عبدالبصیر

امام علی

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

زبیده

آدینه محمد

نظام الدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

فرهیخته

محمد ابراحیم

عزیزبیک

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۷

بی نتیجه

سیما

عبدالساقی

خاکستر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۲

بی نتیجه

مستوره

نورالله

محمد صابر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۳

بی نتیجه

نازیه

امیرمحمد

امام محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

رمزیه

دین محمد

امام محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

شریفه

محمد حسن

سنگی محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

بصیره

عبدالولی

محمد اسلم

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۶

بی نتیجه

انیسه

سید عبدالاحد

سید عبدالعظیم

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۸

بی نتیجه

حمیرا

غلام رسول

قربان علی

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

گل چهره

نظام الدین

خیرمحمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

فوزیه

عادل

عارف

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۰۸

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

نازی

داد محمد

عاشور

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

طیبه

عبدالقدیر

صفرمحمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

آریا

سیف الله

دولت محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۲۴

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز

گلثوم

عبدالغیاث

محمد ابراحیم

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۲۶

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

نیلا

شکرالله

عبدالجبار

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۱۶

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

هماگل

رحیم

عرباب

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۸

بی نتیجه

ناظره

محمد ابراحیم

بابا

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

سهیلا

سیف الله

امان الله

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

سهیلا

محمد محسن

ضیأالدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۲

بی نتیجه

نورجان

عبدالرسول

سرور

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۷

بی نتیجه

عاطفه

عبدالرافع

محمد اسماعیل

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۴

بی نتیجه

سیمین گل

شمس الدین

غوث الدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۱۴

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سهیلا

صفر

محمد هیث

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

حبیبه

زمان الدین

طلب

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۵۰

ناکام

سیما گل

عتیق الله

ابراهیم

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

قابله

محراب الدین

طلب

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

حامیه

نظرمحمد

مرزامحمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۱

بی نتیجه

نورحیا

عبدالصبور

گل محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۸

بی نتیجه

عتیقه

عبدالجمیل

گدامحمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

فرزانه

عبدالوکیل

جوره

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

رمزیه

عبدالنبی

قوت

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

نسرین گل

محبوب الله

برات محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

زیب انبیا

عبدالنبی

قوت

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

فریبا

عبدالقدوس

جمعه خان

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

فرزانه

محمد انور

محمد اکبر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

پریگل

عبدالکریم

امین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۰۵

بی نتیجه

وینور

جان آغا

میر محمد حسن

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

خاطره

خیر محمد

نظام الدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۲۸

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

وجیهه

میرعبدالحکیم

میرعبدالرشید

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

نوریه

محمد شریف

مدد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

سیمین گل

برات محمد

گل محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۲۵

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

فرشته

حبیب الله

محمد غفور

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

عادله

عبدالوکیل

عبدالمومن

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

شهناز

رحمت الله

محمد ایوب

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۷

بی نتیجه

ناییبه

عبدالمحبوب

عبدالودود

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

فاضله

محمد حمید

عبدالکریم

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

طیبه

عبدالمنان

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۴

بی نتیجه

بصیره

محمد زمان

محمد خاکستر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

هنگامه

گنجی بای

عبدالقادر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۱

بی نتیجه

هنگامه

آقاجان

میربهاوالدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

شیماگل

محمد صدیق

محمد رسول

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سمیه

عبدالغنی

عزیزبیک

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

شهلا

سیف الله

قربان

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

نازی

دین محمد

دولت

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۸

بی نتیجه

بی بی گل

داد محمد

جمعه

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

راحله

عبدالمبین

محمد شریف

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۴

بی نتیجه

فاضله

عبدالمبین

محمد شریف

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۲

بی نتیجه

مرجان

عبدالرزاق

عزیزبیک

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۱۶

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

لیلا

جمعه خان

صفر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۶۵

بی نتیجه

حوا

عبدالمحمد

محمدالدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۷۴

بی نتیجه

سیما گل

یعقوب

سید اسحاق

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۵۵

ناکام

عاقله

عبدالرحمن

خدابخش

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۴

بی نتیجه

ولیه

میرعبدالبصیر

میرمحمدظاهر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۵۲

ناکام

فرشته

عبدالجبار

ملنگیار

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۵۵

ناکام

سمیه

عبدالفتاح

رضأ

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

آمنه

لعل محمد

نورمحمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

سکینه

عبدالحفیظ

محمد امین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

عتیقه

تاج محمد

محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۵۰

ناکام

سکینه

محمد انور

محمد افضل

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۴۰

ناکام

مهرنسأ

محمد مونس

عثمان

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

نوریه

عبدالخالق

صلاح الدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

۰

۱۶۰

ناکام

عظیم الله

محمد حسن

محمد عظیم

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۳۵

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

بهرم الدین

نجم الدین

محمد شریف

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

ولی محمد

یارمحمد

جان محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

کریم الله

عبدالحکیم

سرور

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

محمد وسیم

محمد عیسی

محمد شریف

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

احمد خان

شیرین خان

قربان محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۲۵

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز

جان آغا

دین محمد

بابا خان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۴

بی نتیجه

صفاوالدین

عبدالحمید

قلندر

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

سلطان حمید

عبدالحمید

قلندر

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

نقیب الله

سعدالله

محمد صابر

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد سلیم

محمد ظاهر

قلم خان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

مجیب الله

لعل محمد

یارمحمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عزیزالرحمن

عبدالرحمن

بای محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

سید فیض الله

عبدالشهید

بابا خان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

شکرالله

عبدالمجید

قربان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۸

بی نتیجه

صفی الله

رستم

خال محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۱

بی نتیجه

لعل محمد

محمد عمر

شهیاز

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

عبدالغفور

عبدالسلام

خال محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

انعام الله

روشن بیک

جلادخان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

حجت الله

عبدالستار

محمد ابراحیم

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۹

بی نتیجه

روح الله

لطف الله

عبدالغفور

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۷

بی نتیجه

سمیع الله

تاج محمد

بابا خان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۸

بی نتیجه

امین الله

امیرمحمد

دانیار

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۹

بی نتیجه

حامدالله

عبدالخبیر

محمد ظریف

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

ویس الله

برات محمد

گل محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

غلام نبی

غلام رسول

قربان علی

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۰۴

بی نتیجه

احسان الله

عبدالعظیم

محمد اسلم

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۳

بی نتیجه

نزرالله

خیرالله

طلب

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۲

بی نتیجه

نقیب الله

اسدالله

داد محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۳

بی نتیجه

عبدالبصیر

عبدالخیر

امام نظر

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۲

بی نتیجه

ولید

حبیب الله

قربان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

حمیدالله

عبدالحفیظ

بدخشان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

ذبیح الله

قربان محمد

دولت محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالمطلب

عبدالحفیظ

محمد امین

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

عبدالخالق

عبدالملک

عبدالعلی

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

اسدالله

عبدالستار

ابراهیم

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۷

بی نتیجه

حبیب الرحمن

امان الله

سعدالله

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

سهیلا

عبدالستار

حاجی رحم علی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

فاطمه

قربان محمد

دوست محمد

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۷۳

بی نتیجه

فرزانه

شمس الدین

ضمیر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

عادله

غلام دستگیر

غلام نبی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۵۹

ناکام

گل بی بی

خان ملا

عبدالرسول

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۶۳

ناکام

فرزانه

نظرمحمد

امام علی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

مریم

خال محمد

قربان

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

ماریه

طیب

عبدالشکور

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

شفیقه

گل محمد

رحیم علی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۶۹

بی نتیجه

نوریه

عبدالملک

محمدی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۷۴

بی نتیجه

زبیده

محمد شریف

اکرم

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۶۷

بی نتیجه

زربی بی

محیب الله

ملنگ جان

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۶۳

ناکام

لطیفه

عدالاحمد

محمد

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۵۴

ناکام

قندیگل

ندا محمد

دولت بای

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۴۸

ناکام

عاطفه

محمود

عبدالظفر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۵۰

ناکام

فرشته

رحیم الله

حاجی عبدالرسول

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۶۳

ناکام

خالدانه

تاج محمد

شیر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۸۳

بی نتیجه

مسعوده

فضل احمد

محمدی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۶۵

بی نتیجه

پروین

عبدالعزیز

عطاخان

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

صابره

محمد نبی

کوچ بای

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۲۱۶

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محبوبه

عبدالولی

محمد اسحق

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

فرشته

محمد حسن

غلام رسول

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

گلثوم

حبیب الله

امام محمد

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۷۲

بی نتیجه

عاریفه

شربت

باز محمد

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

زینب

باز محمد

حسن

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۶۵

بی نتیجه

نازیه

خالدین

علی خان

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۳۶

ناکام

بلقیس

گدا محمد

حاجی جاعیر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

راحله

عبدالمجید

کوچ بای

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۷۲

بی نتیجه

بی بی گل

حمیدالله

محمد اکبر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۸۸

بی نتیجه

جمیله

محمد

حاجی جوره

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۶۶

بی نتیجه

نادیه

فیض الله

جمعه

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

سهیلا

فضل احمد

ولی بای

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۵۵

ناکام

ذکیه

احمد حمزه

رئیس نادر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۶۰

ناکام

مسعوده

محمد حسین

رئیس نادر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۶۴

ناکام

ملالی

نصرالله

حاجی عبدالرسول

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۵۸

ناکام

زرمینه

عبدالواحد

آدینه

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

شکریه

قابل بیک

جمعه خان

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

صبریه

سلطان محمد

شاه بیک

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

هویدا

حمیدالله

آدینه

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۸۹

بی نتیجه

پروانه

عبدالستار

جوره

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۳۰

ناکام

کامله

عبدالخالق

محمد صابر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

پریسا

حفیظ الله

حاجی جوره

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۲۱۲

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سیمین

عبدالمرید

محمد حکیم

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

فرزانه

عبدالدیان

محمد اسحق

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۴۰

ناکام

معصومه

عبدالعلیم

عبدالرشید

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

رعنا

محمد عفار

محمد گل

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عالیه

قاری محمد

قربان خان

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

آرزو

عبدالاحد

محمد رفیق

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

اسمأ

عبدالله

لاله بای

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۳۶

ناکام

ذکیه

زلمی

عبدالغفور

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

فاطمه

محمد نبی

دولت میر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

سنگیما

همراه خان

محمد اکرم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

آمنه

احمد جان

محمد رحیم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

یاسمین

میرزا احمد

نزیر احمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

حلیمه

روح الله

گل احمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۲۸

پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان

نفیسه

شیرین بیک

محمد یوسف

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

فوزیه

محمدین

اچی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۶

بی نتیجه

محبوبه

عبدالجلیل

صوفی ابراهیم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

صابره

عبدالاحمد

حاجی بابا

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

پلوشه

عبدالله

عبدالجبار

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۹۴

بی نتیجه

رویا گل

غلام سخی

غلام نبی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۳۸

ناکام

روحنا

محمد کاظم

محمد عالم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۲

بی نتیجه

فتانه

محمد منیر

نظیف

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

فاطمه

نعمت الله

موسی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۸

بی نتیجه

روحینا

محمد مهدی

مسجدی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۱۴

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سونیا

عبدالنبی

مجنون

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۵۸

ناکام

حمیرا

عبدالغفور

محمد اکرم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

پرستو

عبدالصمد

نبی زاده

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۵۰

ناکام

سعدیه

میراحمد جاوید

میر بهادر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز

خالده

غلام سخی

حیدر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

فهیمه

دل آغا

عبدالقیوم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۹۶

بی نتیجه

فریده

سید محمود

سید بابا

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

احلیه

داد محمد

محمد صابر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

شازیه

احمد شاه

محمد سهراب

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

ماه جبین

سید حبیب الله

سید محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

فریا

عبدالجمیل

جوره

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۵۰

ناکام

شکیبا

قابل بیک

حیدر بیک

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۳۰

پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان

نازیه

محمد ایوب

محمد سرور

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

صبریه

شیرین آغا

شریف

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۵۰

پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان

فرزانه

محمد علم

داود

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

مسلمه

محمد غوث

زین العابدین

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

حمیده

محمد رحیم

محمد شریف

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۴۰

ناکام

جاویده

عبدالجمیل

خان میر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۷

بی نتیجه

لطیفه

ولی آغا

کته بای

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۷۸

بی نتیجه

فرشته

عبدالخالق

امیر محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۲۰

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

یاسمین

گل خان

گلاب الدین

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

نویده

شیرمحمد

دادی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۹۶

بی نتیجه

پریگل

محمد آصف

محمد یاسین

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

کامله

عبدالمجید

سکندر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۲

بی نتیجه

یاسمین

سرور

گل باز

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۹۶

بی نتیجه

ثریا

غلام حضرت

بای محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۱۰

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

نازنین

نجم الدین

زین العابدین

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۹۶

بی نتیجه

نیلوفر

فیض الله

محمد قربان

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۴۵

ناکام

وحیده

نوربای

ولی محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۶۰

ناکام

نسیمه

شاه محمود

نورمحمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۵۰

ناکام

ذوفنون

میرزا احمد

سید محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

تمنا

غلام رسول

میرزا محمد نبی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۰۳

بی نتیجه

شیلا

حفیظ الله

نبی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۲۱۳

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

تمنا

عبدالله

عبدالقیوم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

نجیبه

عبدالوکیل

عبدالشهید

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۰

نمبر فارم غلت است

پریگل

محمد حسین

دولت محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۹۵

بی نتیجه

فاضله

جمعه خان

امام محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

۰

۱۸۴

بی نتیجه

عبدالواسع

عبدالهادی

سرور

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

صبغت الله

عبدالعلیم

نورمحمد

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۱۵

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالله

عبدالمنان

نیاز محمد

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

انعام الله

محمد سلیم

بازار

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۲۰

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

احسان الله

عبدالوالی

محمد ذاکر

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۶۰

ناکام

محمد نبی

محمد ضمیر

بابه بیک

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۵۰

ناکام

محبوب الله

عبدالقدوس

جمعه خان

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

احمد سخی

سید احمد

عاشور بای

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۶۰

ناکام

امرالدین

عبدالمنان

ملاخواجه

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۸

بی نتیجه

عزت الله

عبدالغنی

ملاخواجه

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۵

بی نتیجه

محبوب الله

نصرالله

حاجی عبدالرسول

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۱

بی نتیجه

حیات الله

محمود

محمد نظر

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۶۵

بی نتیجه

روح الله

حاجی خارکش

امام علی

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۵۰

ناکام

حبیب الله

امان الله

خال محمد

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

شبیر احمد

خیرالله

عبدالمومن

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۵

بی نتیجه

میرویس

حفیظ الله

صفر

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۶۸

بی نتیجه

نزیع الله

داد محمد

محمد رحیم

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۰

نمبر فارم غلت است

حجت الله

زمان

عزیز

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

روح الله

رحیم الله

حاجی رسول

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۱

بی نتیجه

برکات الله

امام خان

عیسی

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۳۰

ناکام

احمد مختار

عبدالفهار

غلام سخی

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۶

بی نتیجه

اخترمحمد

محمد عابد

محمد صادق

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۷۰

بی نتیجه

جان محمد

موسی

سلیم

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۴۰

ناکام

محبوب

عبدالودود

ملاخواجه

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۵۵

ناکام

مصدق

محمد جوره

حاجی جوره

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد ارشاد

محمد انور

امام نظر

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۰۰

بی نتیجه

مصدق

عبدالهادی

ملاجوره

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۰

نمبر فارم غلت است

رحمت الله

عبدالاول

عبدالحق

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۱۸

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محبوب الله

مطیع الله

حبیب الله

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۲۴

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

حجت الله

عبدالقدوس

هاشم

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۱۶

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

قاهب الله

عبدالبصیر

محمد ابرهیم

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۹۰

بی نتیجه

وحیدالله

حبیب الله

نسیم

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۲۰

ناکام

محمد امان

عبدالغفار

عبدالله

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۱۸۰

بی نتیجه

شکرالله

غلام

خال محمد

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۲۸

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

شبیر احمد

گل محمد

بابه بیک

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۰

نمبر فارم غلت است

سمیع الله

گدا محمد

موسی

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۰

نمبر فارم غلت است

عبدالولی

عبدالقیوم

ملاخواجه

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

۰

۲۱۲

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

غزنی

شهریور ۱۱م, ۱۳۹۲

f17000276

احمدرشاد

غلام دستگیر

غلام غوث

لیسه سنائی

۳۱۳

ژورنالیرم کابل

f17000807

محمد

غلام رسول

محمداسحق

لیسه سنائی

۲۹۸

استخراج معادن پوهنتون پولیتخنیک

f17000246

ضیاالرحمن

عزیزالرحمن

حاجی جان محمد

لیسه سنائی

۳۱۳

پوهنحًی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل

f17000402

غلام محی الدین

محمدغوث

دین محمد

لیسه سنائی

۳۱۳

پوهنحًی طب  معالجوی پوهنتون کابل

f17000247

آغاجان

عبدالله جان

محمدنبی

لیسه سنائی

۳۱۳

پوهنحًی اقتصادپوهنتون کندهار

f17000184

رمضانعلی

محمدموسی

محمداسحق

لیسه سنائی

۲۶۶

ادبیات پوهنتون هرات

f17000320

شاه محمود

همایون

حاجی حسین

لیسه سنائی

۲۵۶

اداره عامه پوهنتون هرات

f17000296

نظیف الله

علی شاه

رمضان

لیسه سنائی

۲۵۱

تربیت بدنی پوهنتون تعلیم وتربیه

f17000198

زکریا

محمدعارف

عبدالله

لیسه سنائی

۲۱۳

بی نتیجه

f17000162

محمدسمین

محمدامین

محمدنسیم

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000283

نیک محمد

صالح محمد

نیازمحمد

لیسه سنائی

۲۶۰

ادبیات ننگرهار

f17000790

اسماعیل

حاجی سلیمان

قاسم

لیسه سنائی

۲۶۴

ادبیات انگلیسی کابل

f17000832

علی رضا

علی احمد

علی محمد

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000293

صفت الله

نورالله

حاجی غلام بهلول

لیسه سنائی

۲۱۸

بی نتیجه

f17000160

زرگی

عبدالغفار

محب الله

لیسه سنائی

۲۱۰

بی نتیجه

f17000154

محمدرفیع

غلام نبی

فضل احمد

لیسه سنائی

۳۰۲

پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل

f17000135

فرهاد

غلام سنایی

غلام صدیق

لیسه سنائی

۲۴۵

اداره وتجارت خوست

f17000151

محمدنسیم

محمدمحسن

شهاب الدین

لیسه سنائی

۲۶۷

ادبیات انگلیسی کابل

f17000157

مسیح الله

غلام بهاوالدین

غوثی

لیسه سنائی

۲۹۸

پوهنحی حقوق پوهنتون هرات

f17000697

عبدالجلیل

علی دوست

خداداد

لیسه سنائی

۲۵۶

علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه

f17000132

عبداحکیم

هاشم

شجاع الله

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000179

نجیب الله

محمدهاشم

تازه گل

لیسه سنائی

۲۱۲

بی نتیجه

f17000176

اشرف

عبدالرازق

یوسف علی

لیسه سنائی

۲۷۹

فارمسی پوهنتون کابل

f17000199

امین الله

رحیم الله

عبدالحمید

لیسه سنائی

۲۲۱

بی نتیجه

f17000194

سیدمعصوم

سیدداودشاه

سیدانورشاه

لیسه سنائی

۲۱۹

بی نتیجه

f17000200

رحمت الله

اسدالله

حاجی اخترمحمد

لیسه سنائی

۲۶۹

شرعیات ننگرهار

f17000196

بسم الله

نجیب الله

حسین علی

لیسه سنائی

۲۱۲

بی نتیجه

f17000192

نویدالله

غلام حضرت

غلام صدیق

لیسه سنائی

۲۱۲

بی نتیجه

f17000163

رحمت الله

حضرت گل

معراج الدین

لیسه سنائی

۲۵۱

تعلیم تربیه ننگرهار

f17000169

سیدوحیدالله

سیدفرید شاه

سیدلطیف

لیسه سنائی

۲۳۱

بی نتیجه

f1700177

عبدالخالق

رسول داد

سلطان علی

لیسه سنائی

۲۵۱

تعلیم تربیه هرات

f17000150

عصمت الله

علی مرد

محمدطاهر

لیسه سنائی

۲۶۶

روانشناسی پوهنتون کابل

f17000230

احمدشاه

غلام رسل

جاروکش

لیسه سنائی

۲۸۱

تعلیم تربیه هرات

f17000241

عبدالواحد

غلام جیلانی

محمدظاهر

لیسه سنائی

۲۹۷

روانشناسی پوهنتون کابل

f17000099

عبدالرحمن

عبدالرحیم

فقیراحمد

لیسه سنائی

۲۸۶

ژورنالیرم پوهنتون کابل

f17000119

محمدداود

مرزاگل

جان محمد

لیسه سنائی

۲۶۰

ادبیات دری پوهنتون کابل

f17000244

احمد

حسین علی

عیدمحمد

لیسه سنائی

۲۷۱

کمپیوترساینس پوهنتون پولیتخنیک

f17000252

حیات الله

محمدامان

حسین

لیسه سنائی

۲۹۹

پوهنحی حقوق پوهنتون هرات

f17000262

عارف

محمدهاشم

حسین

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000121

محمداسماعیل

خلیل الله

غلام ایشان

لیسه سنائی

۲۳۰

بی نتیجه

f17000170

شوکت الله

زغرگل

نازک

لیسه سنائی

۲۱۶

بی نتیجه

f17000278

حسیب الله

امام الدین

محمددین

لیسه سنائی

۲۹۸

مهندسی ساختمانی پولیتخنیک

f17000280

سردارمحمد

حاجی دین محمد

حاجی جمعه خان

لیسه سنائی

۱۶۰

ناکام

f17000161

ظیف الله

غلام درویش

روشندل

لیسه سنائی

۱۹۰

بی نتیجه

f17000172

مومن خان

عبدالستارخان

حاجی غلام قادر

لیسه سنائی

۲۱۰

بی نتیجه

f17000149

شیرخان

نادرخان

خدای نظر

لیسه سنائی

۳۰۰

پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات

f17000165

محمدعابد

حاجی مرزامحمد

دین محمد

لیسه سنائی

۲۱۰

بی نتیجه

f17000193

اجمل

فدامحمد

نیک محمد

لیسه سنائی

۲۴۰

تعلیم تربیه بلخ

f17000283

محمدفهیم

میرآغا

غلام نبی

لیسه سنائی

۲۵۵

پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ

f17000180

سیدنقیب

سیدعبدالله

سیدعبدالحنان

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000281

روزی خان

غلام سرور

فضل احمد

لیسه سنائی

۲۳۰

بی نتیجه

f17000272

عبدالواسع

غلام غوث

غلام حیدر

لیسه سنائی

۱۵۰

ناکام

f17000288

عتیق الله

محمدعلی

قربان علی

لیسه سنائی

۲۶۶

بی نتیجه

f17000291

امان االله

سیداسحق

سیدمومن

لیسه سنائی

۲۴۵

روانشناسی پوهنتون کابل

f17000197

علی جان

محمداسحق

محمدعلی

لیسه سنائی

۲۴۱

روانشناسی پوهنتون بامیان

f17000146

عبدالله

صفی الله

مدیرحاجی گل

لیسه سنائی

۲۳۶

زراعت غزنی

f17000171

بشیر

غلام نقشبند

غلام غوث

لیسه سنائی

۲۳۱

بی نتیجه

f17000182

احمدسیر

محمدابراهیم

یارمحمد

لیسه سنائی

۲۳۵

بی نتیجه

f17000147

عبدالباسط

عبدالخالق

غلام صدیق

لیسه سنائی

۲۳۳

بی نتیجه

f17000174

علی رضا

غلام رضا

حاجی محمدجمعه

لیسه سنائی

۲۴۷

دیپارتمنت سینماپوهنتون کابل

f17000267

جاویداحمد

امام الدین

ضیاالدین

لیسه سنائی

۲۰۱

بی نتیجه

f17000167

زکریا

غلام شاه

رمضان

لیسه سنائی

۲۲۵

بی نتیجه

f17000178

حکمت الله

غلام حضرت

گلون

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000166

ندامحمد

عطا محمد

غلام دستگیر

لیسه سنائی

۲۳۷

تعلیم تربیه بدخشان

f17000187

سیدحامد

سیدمحمدعلی

سیدعبدالعلی

لیسه سنائی

۲۳۰

زراعت بدخشان

f17000188

نجیب الله

عبدالمعروف

عبدالروف

لیسه سنائی

۲۱۸

تعلیم تربیه غزنی

f17000164

محمدنعیم

علی رضا

خان محمد

لیسه سنائی

۲۰۰

بی نتیجه

f17000195

عبیدالله

گل محمد

تازه گل

لیسه سنائی

۲۳۰

بی نتیجه

f17000173

شکر الله

عصمت الله

نعمت الله

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000842

رحمت الله

علی رضا

گل محمد

لیسه سنائی

۲۳۵

بی نتیجه

f17000233

محمدقاسم

علی محمد

رحمت الله

لیسه سنائی

۲۲۸

تعلیم تربیه غزنی

f17000175

محمدشهیر

محمدانور

محمدسرور

لیسه سنائی

۲۳۲

زراعت بدخشان

f17000317

احمدیما

آزادخان

رجب علی

لیسه سنائی

۲۴۶

ادبیات پوهنتون بلخ

f17000265

مسعومنگلی

محمدداود

جان محمد

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000298

سمیع الله

دادمحمد

غلام محمد

لیسه سنائی

۲۴۳

انستیتوت غضنفربخش دندان

f17000324

رحمت الله

الله بمان

عبدالاحمد

لیسه سنائی

۲۱۸

بی نتیجه

f17000829

درمحمد

دادمحمد

سیدمحمد

لیسه سنائی

۲۵۱

اقتصادبدخشان

f17000273

نعمت الله

عبدالقدوس

غلام سرور

لیسه سنائی

۲۴۱

تعلیم تربیه غزنی

f17000299

سیدمحمدیوسف

سیدافندی

سیدعبدالوهاب

لیسه سنائی

۲۴۱

اداره وتجارت خوست

f17000316

محمدشفیق

محمدصادق

یارمحمد

لیسه سنائی

۲۳۱

تعلیم تربیه پکتیا

f17000307

محمدانعام

محمداکبر

محمدحسن

لیسه سنائی

۲۷۱

دیپارتمنت ادبیات دری پوهنتون کابل

f17000289

محمدباقر

عارف

حسین بخش

لیسه سنائی

۲۴۱

دیپارتمنت انگلیسی پوهنتون کابل

f17000308

مرتضی

محمدانور

محرم

لیسه سنائی

۲۶۱

دیپارتمنت ادبیات دری پوهنتون کابل

f17000253

شفیق الله

شفیع الله

شیرالله

لیسه سنائی

۱۵۱

ناکام

f17000282

صفی الله

خان محمد

عبدالله

لیسه سنائی

۲۵۶

تعلیم تربیه پکتیا

f17000156

عبدالباری

محمدهاشم

غلام دستگیر

لیسه سنائی

۲۱۱

بی نتیجه

f17000130

نورالله

غلام معروف

حاجی محمدکبیر

لیسه سنائی

۲۱۹

بی نتیجه

f17000123

نقیب الله

قدرت الله

گل احمد

لیسه سنائی

۱۴۶

ناکام

f17000145

میرویس خان

هزاره گل

حاجی مرزاگل

لیسه سنائی

۲۲۱

بی نتیجه

f17000140

مختاراحمد

ذبیح الله

عبدالرزاق

لیسه سنائی

۲۲۱

تعلیم تربیه غزنی

f17000122

عبدالجبار

غلام قادر

عبدالنبی

لیسه سنائی

۲۰۱

بی نتیجه

f17000158

حمیدالله

حضرت گل

معراج الدین

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000155

مجیب الله

میرآقا

حاجی غلام رسول

لیسه سنائی

۲۴۷

بی نتیجه

f17000153

نثاراحمد

حاجی شمس الدین

سلطان جان

لیسه سنائی

۱۳۵

بی نتیجه

f17000148

نصیراحمد

غلام قادر

غلام بهاوالدین

لیسه سنائی

۲۳۰

بی نتیجه

f17000134

سمیع الله

حفیظ الله

جان محمد

لیسه سنائی

۲۱۸

بی نتیجه

f17000127

وحیدالله

حاجی محمدعلم

منگل شاه

لیسه سنائی

۲۱۰

بی نتیجه

f17000125

رحمت الله

عبدالواسع

عبدالرحمن

لیسه سنائی

۲۰۰

بی نتیجه

f17000137

حشمت الله

غلام بهلول

حاجی رجب

لیسه سنائی

۲۴۵

بی نتیجه

f17000778

مختاراحمد

شیراحمد

نوراحمد

لیسه سنائی

۲۳۰

بی نتیجه

f17000143

عیدمحمد

زمری

یارمحمد

لیسه سنائی

۲۱۹

بی نتیجه

f17000806

محمدناصر

خان محمد

حاجی عبدالحق

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000231

روح الله

خانعلی

عوض علی

لیسه سنائی

۲۱۹

بی نتیجه

f17000202

حمیدالله

حاجی محمدنعیم

حاجی محمدخان

لیسه سنائی

۲۳۰

زراعت غزنی

f17000201

محمدخالد

محمدولی

منگل

لیسه سنائی

۲۳۵

بی نتیجه

f17000785

سمیر

محمدیاسین

جلات خان

لیسه سنائی

۲۸۰

ژورنالیزم پوهنتون هرات

f17000212

آرمین

نصیراحمد

غلام نبی

لیسه سنائی

۲۶۷

ژورنالیزم پوهنتون هرات

f17000217

جاوید

کمال الدین

دین محمد

لیسه سنائی

۲۵۱

ادبیات پوهنتون هرات

f17000215

توکلی

جان محمد

عبدالاحمد

لیسه سنائی

۲۱۶

بی نتیجه

f17000214

مسعوداحمد

مخامه

میرزابازگل

لیسه سنائی

۲۲۹

تعلیم تربیه غزنی

f17000

اجمل

حفیظ الله

جان محمد

لیسه سنائی

۲۴۶

تعلیم تربیه هرات

f17000229

محمدفهیم

محمدافندی

احمدشاه

لیسه سنائی

۲۳۱

زراعت خوست

f17000210

سمیع الله

بسم الله

محمدکریم

لیسه سنائی

۲۱۹

بی نتیجه

f17000240

محمدنعیم

محمدقاسم

حاجی سمندر

لیسه سنائی

۲۱۱

بی نتیجه

f17000228

عبدالله

محمدامان

حسین علی

لیسه سنائی

۱۸۱

بی نتیجه

f17000211

محمدحسن

سخیداد

غلام سخی

لیسه سنائی

۲۳۱

تعلیم تربیه خوست

f17000236

گلبدین

حضرت خان

ببرگ

لیسه سنائی

۲۲۱

بی نتیجه

f17000780

محمدکبیر

محمدنصیر

محمدامان

لیسه سنائی

۲۴۶

بی نتیجه

f17000254

رفیع الله

عبدالله

گل محمد

لیسه سنائی

۲۱۱

بی نتیجه

f17000206

احمدمیرویس

محمدامان

عبدالکریم

لیسه سنائی

۲۱۵

بی نتیجه

f17000213

همایون

جان محمد

شیرمحمد

لیسه سنائی

۲۳۱

تعلیم تربیه غزنی

f17000216

حمیدالله

نصرالدین

گل الدین

لیسه سنائی

۲۴۱

تعلیم تربیه غزنی

f17000108

غلام جاوید

غلام سخی

عبدالمجید

لیسه سنائی

۲۲۱

بی نتیجه

f17000114

حاجی نورالله

عبدالرحیم

حاجی غلام جان

لیسه سنائی

۲۱۷

بی نتیجه

f17000097

شفیق الله

شکرالله

جمعه خان

لیسه سنائی

۲۲۵

بی نتیجه

f17000106

امیدالله

محمدیوسف

عبدالروف

لیسه سنائی

۱۵۰

ناکام

f17000095

محمدندیم

محمدعظیم

عبدالحکیم

لیسه سنائی

۲۵۰

بی نتیجه

f17000822

عزیزالله

غلام غوث

غلام سخی

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000111

زمری

حمیدالله

عبدالرحمن

لیسه سنائی

۲۳۰

علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان

f17000104

فریدون

غلام سنایی

غلام دستگیر

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000096

رحیم الله

محب الله

محمود

لیسه سنائی

۲۳۵

بی نتیجه

f17000098

احمدبلال

حاجی شیرآغا

غلام نبی

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000118

ولی محمد

بسم الله

اخترمحمد

لیسه سنائی

۱۹۰

بی نتیجه

f17000113

محمدولید

عبدالوهاب

عبدالسلام

لیسه سنائی

۲۱۸

بی نتیجه

f17000112

محمدیاسین

عبدالوهاب

غلام حیدر

لیسه سنائی

۲۲۲

بی نتیجه

f17000103

الله محمد

مهتاب الدین

غلام محمد

لیسه سنائی

۲۳۶

تعلیم تربیه غزنی

f17000105

عبدالمعصوم

عبدالروف

عبدالعزیز

لیسه سنائی

۲۱۵

بی نتیجه

f17000120

احمدمختار

ذبیح الله

عبدالرازق

لیسه سنائی

۱۸۰

بی نتیجه

f17000093

محمدبشیر

ملابراتعلی

نورگل

لیسه سنائی

۲۳۶

بی نتیجه

f17000101

حبیب زاده

محمدزاده

عبدالجلیل

لیسه سنائی

۱۳۹

تعلیم تربیه ننگرهار

f17000094

هیواد

محمدرفیع

محمدحسین

لیسه سنائی

۲۶۵

ادبیات انگلیسی کابل

f17000102

صدیق الله

حضرت گل

عین الدین

لیسه سنائی

۲۴۵

تعلیم تربیه ننگرهار

f17000117

عبدالباری

محمدبای

مولوی بسم الله

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000311

روح الله

محمدجمعه

خداداد

لیسه سنائی

۲۳۰

بی نتیجه

f17000110

احمدشکیب

جمعه گل

آقاگل

لیسه سنائی

۲۲۴

بی نتیجه

f17000100

فریدون

مقصودالدین

فخرالدین

لیسه سنائی

۲۱۰

بی نتیجه

f17000821

حزب الله

غلام ربانی

ماماگل

لیسه سنائی

۲۲۶

بی نتیجه

f17000115

جاویداحمد

سیدخان

میرافغان

لیسه سنائی

۲۳۱

تعلیم تربیه غزنی

f17000116

نصرت الله

عبدالغفار

عبدالخالق

لیسه سنائی

۲۳۴

تعلیم تربیه غزنی

f17000107

احمدمنیر

اسدالله

غلام صدیق

لیسه سنائی

۲۲۰

بی نتیجه

f17000255

محمدبشیر

محمدنبی گل

شیرگل

لیسه سنائی

۲۳۵

تعلیم تربیه غزنی

f17000250

محمدرضا

محمدناظم

اخترمحمد

لیسه سنائی

۲۴۱

تعلیم تربیه ننگرهار

f17000259

علی

محمداسحق

علی خان

لیسه سنائی

۱۹۱

بی نتیجه

f17000243

ذکریا

عبدالله

حسین علی

لیسه سنائی

۲۵۷

زراعت کندز

f17000772

نقیب الله

عبدالواحد

حاجی پیرگل

لیسه سنائی

۲۳۱

بی نتیجه

f17000257

مرتضی

محمدعلی

عبدالحسین

لیسه سنائی

۲۸۶

پوهنحًی ساینس پوهنتون کابل

f17000249

محمدجان

غلام یحیی

سلطان حمید

لیسه سنائی

۲۳۶

تعلیم تربیه هلمند

f17000771

نورالحق

عبدالواحد

پیرگل

لیسه سنائی

۲۴۰

دیبارتمنت ادبیات انگلیسی پوهنتون تعلیم تربیه

f17000270

نعیم الله

قربانعلی

جمع گل

لیسه سنائی

۲۲۱

بی نتیجه

f17000261

کامران

علی

حسین

لیسه سنائی

۲۴۵

بی نتیجه

f17000275

اجمل خان

حاجی غلام جان

خان گل

لیسه سنائی

۲۲۳

بی نتیجه

f17000271

نورالله

عبدالله

میرحسین

لیسه سنائی

۲۴۴

بی نتیجه

f17000277

حسیب الله

محمدهمایون

محمدابراهیم

لیسه سنائی

۲۱۸

بی نتیجه

f17000242

امام الدین

فضل الدین

محمدالدین

لیسه سنائی

۲۱۷

بی نتیجه

f17000279

خوشحال

عبدالسلام

عبداللطیف

لیسه سنائی

۱۶۰

ناکام

f17000274

مسعودالله

محمدظریف

محمدعظیم

لیسه سنائی

۲۲۶

بی نتیجه

f17000229

احمدشکیب

حسین بخش

الله بخش

لیسه سنائی

۲۶۰

ادبیات هرات

f17000185

محمدادریس

حسن علی

غلام علی

لیسه سنائی

۲۴۵

بی نتیجه

f17000258

عبدالجمیل

عبدالقیوم

محب علی

لیسه سنائی

۲۲۵

بی نتیجه

f17000209

خیرمحمد

سلام جان

محمدکریم

لیسه سنائی

۲۲۶

بی نتیجه

f17000269

احمدخالد

غلام جان

محمدکریم

لیسه سنائی

۲۰۱

بی نتیجه

f17000798

حفیظ الله

حاجی عبدالرحمن

جان محمد

لیسه سنائی

۲۲۴

بی نتیجه

f17000319

آیت الله

همایون

حاجی حسین

لیسه سنائی

۲۲۹

بی نتیجه

f17000295

وحیدالله

عبدالله

محمدالله

لیسه سنائی

۲۱۴

بی نتیجه

f17000323

زبیرالله

عبدالصمد

سیداحمد

لیسه سنائی

۲۲۹

بی نتیجه

f17000321

نعمت الله

جان محمد

رازمحمد

لیسه سنائی

۲۲۸

بی نتیجه

f17000818

صفت الله

عیدمحمد

شیرمحمد

لیسه سنائی

۱۵۱

ناکام

f17000285

علی جان

رمضان

غلام رسول

لیسه سنائی

۲۰۱

بی نتیجه

f17000813

حسین

علی بخش

محمدنبی

لیسه سنائی

۲۹۹

اقتصادپوهنتون کابل

f17000774

محمدمهدی

علی مدد

علی جان

لیسه سنائی

۱۹۰

بی نتیجه

f17000138

محمدهادی

محمدحسین

غلام حسین

لیسه سنائی

۲۶۰

دیبارتمنت ریاضی پوهنتون تعلیم تربیه

f17000133

جانان

گل محمد

جمعه نور

لیسه سنائی

۲۱۰

بی نتیجه

f17000129

امیدشاه

محمدداود

محمدظاهر

لیسه سنائی

۲۲۳

بی نتیجه

f17000139

عارف

قادر

محمدجان

لیسه سنائی

۲۲۹

علوم اجتماعی پوهنتون بامیان

f17000142

عبدالباسط

عبدالله جان

غلام سنایی

لیسه سنائی

۲۲۸

بی نتیجه

f17000181

منظوراحمد

فدامحمد

غلام دستگیر

لیسه سنائی

۲۲۹

بی نتیجه

f17000131

حنیف جان

محمدداود

حاجی آقاگل

لیسه سنائی

۲۴۱

زراعت غزنی

f17000128

تیمورشاه

محمدنادر

علی جان

لیسه سنائی

۲۲۳

بی نتیجه

f17000144

حسیب الله

بهاوالدین

بازمحمد

لیسه سنائی

۲۲۸

بی نتیجه

f17000136

احسان الله

محمدیونس

اصل الدین

لیسه سنائی

۲۳۱

تعلیم تربیه غزنی

f17000124

عبدالوکیل

عبدالشکور

حاجی محمدظاهر

لیسه سنائی

۲۳۶

بی نتیجه

f17000290

عارف حسین

ناظرحسین

شاه جهان

لیسه سنائی

۲۴۵

تعلیم تربیه جوزجان

f17000312

محمدذکی

موسی خان

رمضان

لیسه سنائی

۱۶۰

ناکام

f17000297

مرتضی

غلام حسن

غلام رسول

لیسه سنائی

۲۲۳

بی نتیجه

f17000287

رحمت الله

غلام محمد

محمدابراهیم

لیسه سنائی

۲۲۸

بی نتیجه

f17000315

محمدخالد

عبدالظاهر

آقامحمد

لیسه سنائی

۲۲۲

بی نتیجه

f17000318

نصیب الله

عبدالبصیر

عبدالحمید

لیسه سنائی

۱۸۰

بی نتیجه

f17000300

محمداسحق

محمدناصر

حسین بخش

لیسه سنائی

۲۴۵

بی نتیجه

f17000831

روح الله

علی واسه

محمدکاظم

لیسه سنائی

۲۰۱

بی نتیجه

f17000245

احمدفرجاد

محمدامین

غلام غوث

لیسه سنائی

۱۵۱

ناکام

f17000309

خال محمد

حاجی محمد

عبدالله

لیسه سنائی

۲۲۱

بی نتیجه

f17000126

صالح محمد

عبدالستار

عبدالباقی

لیسه سنائی

۲۲۷

بی نتیجه

f17000306

وحیدالله

شاه محمود

امیرمحمد

لیسه سنائی

۲۲۹

بی نتیجه

f17000305

نصرت الله

غلام دستگیر

نورگل

لیسه سنائی

۲۳۷

بی نتیجه

f17000302

خالد

خلیل الله

حیات الله

لیسه سنائی

۲۲۶

بی نتیجه

f17000303

فریدون

عبدالستار

محب علی

لیسه سنائی

۲۳۹

تعلیم تربیه غزنی

f17000304

حکمت الله

عبدالرحیم

محمد امان

لیسه سنائی

۲۲۶

بی نتیجه

f17000292

میرویس

محمدعوض

سیداحمد

لیسه سنائی

۲۵۱

دیپارتمنت پیداگوژی پوهنتون کابل

f17000248

امید

محمدظریف

محمدعظیم

لیسه سنائی

۲۳۰

بی نتیجه

f17000

جمشیدالله

محمدیوسف

عبدالروف

لیسه سنائی

۲۶۷

شرعیات ننگرهار

f17000

سیدوارث

خواجه محمدشریف

خواجه عزت میر

غلام حیدرخان

۳۰۰

پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولیتخنیک

f17000

احمدبهزاد

عبدالاحد

عبدالحی

عبدالهادی داوی

۳۰۵

 پوهنحی ایجنیری پوهنتون بلخ

f17000

عبدالطیف

محمداسحق

طوی محمد

خسروبلخی

۳۰۰

پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولیتخنیک

f17000

عبدالرحیم

محمود

احمد

خولنکاش

۳۰۰

پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولیتخنیک

f17000

مصطفی

میرزاحسین

صفرمحمد

ذکورلومان جاغوری

۳۰۰

پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولیتخنیک

f17000

عصمت الله

اسحق علی

غلام علی

ذکور فیضیه

۳۰۵

پوهنحی حقوق پوهنتون کابل

جلال آباد

شهریور ۱۱م, ۱۳۹۲

ID

اسم

ولد

ولدیت

نام مکتب

نمره

نتیجه

f17

فضل الحق

سیدانگل

میرامان خان

شهیدعارف

۱۸۰

بی نتیجه

f17

جمیل الرحمان

شمس الرحمان

شیرزادخان

شهیدعارف

۲۰۰

بی نتیجه

f17

آدم خان

عمرخان

گل ملا

شهیدعارف

۱۵۰

بی نتیجه

f17

کامران

جمال

امیرجان

شهیدعارف

۱۹۰

بی نتیجه

f17

شریف الله

عبدالمومن

محمدزمان

شهیدعارف

۱۵

بی نتیجه

f17

طاهر

نورالحق

عبدالهادی

شهیدعارف

۲۲۰

بی نتیجه

f17

رومل

ثناگل

عبدالغیاث

شهیدعارف

۱۸۰

بی نتیجه

f17

عامرخان

محمدمبین

عبدالستار

شهیدعارف

۱۶۴

بی نتیجه

f17

میرزمان

منورخان

حاجی افضل

شهیدعارف

۲۱۰

بی نتیجه

f17

فرید الله

شفیق الله

شاه ولی خان

شهیدعارف

۱۹۵

تربیه معلم

f17

ذاکرالله

اسدالله

غلام سخی

شهیدعارف

۲۲۰

بی نتیجه

f17

برکت الله

امان الله

طاهرخان

شهیدعارف

۱۸۰

بی نتیجه

f17

ذبیح الله

فقیرحسین

شیرحسین

شهیدعارف

۵۰

بی نتیجه

f17

طیب الله

عبدالمومن

عبدالوارث

شهیدعارف

۵۵

بی نتیجه

f17

گل احمد

لعل زاده

حاجی گل میری

شهیدعارف

۱۲۰

بی نتیجه

f17

عرفان الله

حیات الله

سرداراحمد

شهیدعارف

۱۴۰

بی نتیجه

f17

عبدالله

نجیب الله

رحمت الله

شهیدعارف

۲۳۰

زراعت لغمان

f17

سمیع الله

نیازالله

سیدعمر

شهیدعارف

۲۱۰

ادبیات لغمان

f17

ادریس

محمدگل

بسم الله

شهیدعارف

۲۲۵

اداره وتحارت خوست

f17

زین الله

نجیب الله

موسی خان

شهیدعارف

۱۸۰

بی نتیجه

f17

سیدمحبوب

سیداحمدشاه

سیدبابوحان

شهیدعارف

۲۱۰

بی نتیجه

f17

خیرالله

نثار

محمدعلی

شهیدعارف

۱۹۸

بی نتیجه

f17

سنگر

محمدایوب

فصی قادر

شهیدعارف

۸۰

بی نتیجه

f17

صفت الله

حاجی برات

جمعه خان

شهیدعارف

۱۲۶

بی نتیجه

f17

خالد

غلام دستگیر

بادام

شهیدعارف

۲۱۵

زراعت کنر

f17

وحیدالله

صدیق الله

محمدالله

نجم الجهاد

۲۱۰

بی نتیجه

f17

ضیاالدین

میم رازق

ظابط

نجم الجهاد

۲۰۰

بی نتیجه

f17

نصرت الله

امرالله

سدرالله

نجم الجهاد

۱۸۷

بی نتیجه

f17

ذبیح الله

منگل

.

نجم الجهاد

۲۱۴

تعلیم تربیه

f17

صدیق الله

شاه محمود

احمدجان

نجم الجهاد

۲۳۵

ادبیات لغمان

f17

نصاراحمد

مسعود

محمداسحق

نجم الجهاد

۲۱۵

تعلیم تربیه

f17

حفیظ الله

محمدشریف

امیرمحمد

نجم الجهاد

۲۲۵

ادبیات لغمان

f17

نصرت الله

عبدالرشید

عبدالمجید

نجم الجهاد

۱۹۸

تربیه معلم

f17

گل علم

مهمند

جمعه گل

نجم الجهاد

۲۲۱

تعلیم تربیه

f17

ریدی گل

زیرگل

گل شاه

نجم الجهاد

۱۹۵

تربیه معلم

f17

عبدالواسع

عبدالستارخان

عبدالغفارخان

نجم الجهاد

۱۹۰

تربیه معلم

f17

عظیم الله

رسول خان

پاینده گل

نجم الجهاد

۲۱۰

تعلیم تربیه

f17

محمدیونس

ملاعمر

محمدشاه

نجم الجهاد

۲۱۲

تعلیم تربیه

f17

عبدالله

جعفر

سیدگل

نجم الجهاد

۲۱۵

تعلیم تربیه

f17

سعادت

تحصیل

محمدعمران

نجم الجهاد

۱۹۱

بی نتیجه

f17

حضرت بلال

نورسید

لعل سید

نجم الجهاد

۲۳۰

ادبیات لغمان

f17

حنیف الله

رفیع الله

شکرخان

نجم الجهاد

۱۹۱

تربیه معلم

f17

ابراهیم

نظرخان

نظیرگل

نجم الجهاد

۲۲۵

تعلیم تربیه

f17

ثمرگل

غنم گل

گلات

نجم الجهاد

۲۱۱

تربیه معلم

f17

اکرام الله

داوودخان

میرعلم خان

نجم الجهاد

۲۱۷

تربیه معلم

f17

ریاض

نیازمحمد

عبدالواصل

نجم الجهاد

۲۳۵

ادبیات لغمان

f17

ایمل خان

عبدالستار

میرزمان خان

نجم الجهاد

۲۳۵

ادبیات لغمان

f17

جاوید

سیدعالم

حاجی میرزمان

نجم الجهاد

۲۱۴

تعلیم تربیه

f17

اسدالله

عبدالغفار

رحمت جان

نجم الجهاد

۲۴۴

شرعیات

f17

عطاوالله

رحمت الله

رحمت جان

نجم الجهاد

۲۳۶

ادبیات لغمان

f17

جاوید

یوسف خان

سیدرحمان

نجم الجهاد

۲۴۴

شرعیات

f17

ذکرالله

گلمیر

محمدزیورخان

نجم الجهاد

۲۳۱

ادبیات لغمان

f17

رحمت گل

محبوب الله

نورالله

نجم الجهاد

۲۴۴

شرعیات

f17

زاهدالله

مختار

رستم

نجم الجهاد

۲۱۴

تعلیم تربیه

f17

حیات الله

غلام سخی

نورمحمد

نجم الجهاد

۲۴۵

شرعیات

f17

الله یار

سردارمحمدخان

مرزامسافرخان

نجم الجهاد

۲۳۱

ادبیات لغمان

f17

امیرحمزه

محمدامین

عمرزی

نجم الجهاد

۲۴۳

شرعیات

f17

امان االله

اصیل خان

خوشرنگ

نجم الجهاد

۲۱۸

تعلیم تربیه

f17

محمدنسیم

محمدعسکر

عبدالمحمد

نجم الجهاد

۱۷۰

بی نتیجه

f17

ریاض الله

سیدحسن

عثمان جان

نجم الجهاد

۱۹۷

بی نتیجه

f17

زبیر

محمدجان

محمدحسین

نجم الجهاد

۲۲۴

تعلیم تربیه

f17

محمدخلیل

فقیر

عبدالرحمان

نجم الجهاد

۲۱۳

بی نتیجه

f17

احمدولی

ولی جان

میرجان

نجم الجهاد

۱۹۹

بی نتیجه

f17

ریاض

نورآغا

منگل

نجم الجهاد

۲۱۷

بی نتیجه

f17

سیداسرار

عبدالوهاب

عبدالنبی

نجم الجهاد

۱۵۱

بی نتیجه

f17

هیواد

نورآغا

حاجی منگل

نجم الجهاد

۲۳۶

ادبیات لغمان

f17

یارگل

جلات خان

لعل گل

نجم الجهاد

۲۳۱

ادبیات لغمان

f17

زاهدالله

حاجی نورسید

میرعلم

نجم الجهاد

۲۳۴

ادبیات لغمان

f17

احمدخالد

زلمی

حاجی عالم

افغان مراد

۲۲۰

بی نتیجه

f17

سمیع الله

سلطان رضا

سیدمیرحمزه

افغان مراد

۲۳۹

تعلیم تربیه ننگرهار

f17

حسیب الله

صلاح الدین

میراحمد

افغان مراد

۲۴۳

شرعیات کندهار

f17

خیبر

زلمی

عبداللطیف

افغان مراد

۲۲۴

تعلیم تربیه ننگرهار

f17

احمدضیٱ

پیرمحمد

عبدالاحمد

افغان مراد

۲۳۵

بی نتیجه

f17

یوسف

حاجی رییس

حاجی اسدالله

افغان مراد

۲۴۳

زراعت پکتیا

f17

اعطی الله

حاجی غلام صدیق

غلام فاروق

افغان مراد

۲۵۴

شرعیات ننگرهار

f17

زاهدالله

عبدالوهاب

محمداسلام

افغان مراد

۲۴۶

شرعیات کنر

f17

محمدنذیر

سیدعظیم

گل

افغان مراد

۲۳۲

بی نتیجه

f17

سمیراحمد

ولی محمد

جمعه محمد

افغان مراد

۲۵۳

بی نتیجه

f17

فریدالله

عبدالجلیل

عبدالکریم

افغان مراد

۲۶۵

کمپیوترساینس کنر

f17

نجیم خان

تحصیل خان

عظیم الدین

افغان مراد

۱۹۰

بی نتیجه

f17

شوکت

شاه محمود

عبدالجبار

افغان مراد

۱۹۳

بی نتیجه

f17

هلال احمد

شاه محمود

محمدسرور

افغان مراد

۲۱۹

تعلیم تربیه

f17

صبورشاه

تیمورشاه

داوودشاه

افغان مراد

۲۷۰

کمپیوترساینس کنر

f17

ذبیح الله

محمدحنیف

حاجی اول شاه

افغان مراد

۲۳۰

هنرهاموسیقی

f17

عاشق الله

جنت گل

محمدگل

افغان مراد

۲۳۱

زراعت خوست

f17

محبوب الله

صفی الله

شکرالله

افغان مراد

۲۱۰

بی نتیجه

f17

سمسور

عبدالواسع

عبدالصمد

افغان مراد

۲۴۳

بی نتیجه

f17

امید

امیرجان

صاحب خان

افغان مراد

۲۶۴

بی نتیجه

f17

هدایت

انحرگل

محمدقاسم

افغان مراد

۲۳۵

بی نتیجه

f17

عبدالعزیز

نورالحق

نورولی خان

افغان مراد

۲۵۸

زراعت ننگرهار

f17

لیاقت الله

امام الدین

نوراحمددین

افغان مراد

۲۳۵

شرعیات کندهار

f17

معین خان

لعل زرین

حاجی کریم

افغان مراد

۲۳۰

تعلیم وتربیه

f17

محمدحامد

محمدسرور

عبدالمطلب

ننگرهارشپی لیسه

۲۳۴

بی نتیجه

f17

جنت خان

شرین خان

موسی خان

ننگرهارشپی لیسه

۲۱۳

بی نتیجه

f17

حکمت الله

حضرت عمر

.

ننگرهارشپی لیسه

۲۱۴

بی نتیجه

f17

فواد

محمداسحق

حبیب جان

ننگرهارشپی لیسه

۲۳۴

ادبیات لغمان

f17

همایون

عبدالظاهر

میراحمدشاه

ننگرهارشپی لیسه

۲۱۸

تعلیم تربیه

f17

نورالامین

نورزاخان

موسی

ننگرهارشپی لیسه

۱۸۰

بی نتیجه

f17

صدیق الله

عبدالحمید

سالم جان

ننگرهارشپی لیسه

۱۲۰

ناکام

f17

فضل الربی

پیداگل

پاینده گل

ننگرهارشپی لیسه

۱۹۰

بی نتیجه

f17

سباوون

محمد

محمدهاشم

ننگرهارشپی لیسه

۲۴۳

زراعت هلمند

f17

فرمان

نورمحمد

نایب خان

ننگرهارشپی لیسه

۲۱۰

بی نتیجه

f17

نام غلط

محمدنور

ذرگل

ننگرهارشپی لیسه

۱۶۰

ناکام

f17

خان آغا

محمدافضل

محمدجان

ننگرهارشپی لیسه

۱۲۸

ناکام

f17

رفیع الله

گلستان

محمدگل

ننگرهارشپی لیسه

۲۳۰

زراعت غزنی

f17

جمال الدین

علی محمد

گل محمد

ننگرهارشپی لیسه

۱۹۰

بی نتیجه

f17

احمدالله

عزیزالله

محمدامان

ننگرهارشپی لیسه

۲۸۰

اقتصادننگرهار

f17

حیات الله

عظیم الله

نواب

ننگرهارشپی لیسه

۱۳۰

ناکام

f17

نورمحمد

یارمحمد

پیرمحمد

ننگرهارشپی لیسه

۲۲۰

تعلیم تربیه

f17

اختیارالله

اشرف گل

سعادتمند

ننگرهارشپی لیسه

۲۳۵

ادبیات لغمان

f17

غیرت گل

خیالگل

ثنٱگل

ننگرهارشپی لیسه

۲۳۰

تعلیم تربیه

f17

حمیدلله

عبدالمحمد

محمدعالم

ننگرهارشپی لیسه

۲۴۳

اداره وتجارت خوست

f17

ملیار

بازمحمد

سیدمحمد

ننگرهارشپی لیسه

۱۸۰

بی نتیجه

f17

محمدشعیب

محمدحسین

عبدالروف

ننگرهارشپی لیسه

۲۲۰

بی نتیجه

f17

محمدسلیم

ممتاز

عمرجان

ننگرهارشپی لیسه

۱۴۰

ناکام

f17

ضیاالدین

خیال الدین

رحم الدین

ننگرهارشپی لیسه

۲۵۰

شرعیات ننگرهار

f17

هدایت

ظریف

نورمحمد

ننگرهارشپی لیسه

۲۳۰

زراغت لغمان

f17

نیک محمد

علی محمد

میرمحمد

ننگرهارشپی لیسه

۲۵۵

شرعیات خوست

f17

خالدخان

محمدعسکرخان

سلام جان

ننگرهارشپی لیسه

۲۲۰

تعلیم تربیه تخار

f17

عاشق الله

عبدالحق

عبدالرزاق

ننگرهارشپی لیسه

۱۲۵

ناکام

f17

حمیدالله

اعوذباالله

شیرولی

ننگرهارشپی لیسه

۱۹۰

بی نتیجه

f17

شکرالله

میرحاتم

بخت جمال

تجربوی لیسه

۲۴۰

زراعت ننگرهار

f17

لیاقت

محمد

محمدرسول

تجربوی لیسه

۲۴۲

تعلیم وتربیه

f17

ویس الدین

جمال الدین

محمدین

تجربوی لیسه

۲۵۶

زراعت خوست

f17

عبداسمیر

عبدالقدیر

عبدالکریم

تجربوی لیسه

۲۴۵

بی نتیجه

f17

سردارآغا

سیدقاسم

فضل الرحمان

تجربوی لیسه

۲۳۰

بی نتیجه

f17

عبدالله

سمیع الله

امین الله

تجربوی لیسه

۲۲۰

زراعت کنر

f17

ذکرالله

غلام صدیق

نظیرگل

تجربوی لیسه

۲۳۰

بی نتیجه

f17

ولی الله

عین الله

خان ملک

تجربوی لیسه

۲۲۰

تعلیم وتربیه

f17

ذبیح الله

روح الله

گل حسین

تجربوی لیسه

۲۴۵

ادبیات لغمان

f17

حامد

سردارولی

محمدزمان

تجربوی لیسه

۲۲۰

بی نتیجه

f17

روح الله

محمداشرف

محمدجمعه

تجربوی لیسه

۲۳۰

ادبیات لغمان

f17

محبوب الرحمان

بوستان

محمدگل

تجربوی لیسه

۲۴۳

ادبیات لغمان

f17

شفیع الله

حفیظ الله

محمدسعید

تجربوی لیسه

۱۴۰

ناکام

f17

نسیم الحق

میانورالحق

پاینده محمد

تجربوی لیسه

۲۵۵

شرعیات خوست

f17

محمدرفیع

شاه رحمان

گل رحمان

تجربوی لیسه

۲۲۰

بی نتیجه

f17

فریدالله

ولایت خان

محمدنوروزخان

تجربوی لیسه

۱۸۰

بی نتیجه

f17

ادریس

مقبول

نورالدین

تجربوی لیسه

۲۳۰

ادبیات لغمان

f17

وضیع الله

عبادالرحمان

عسکرخان

تجربوی لیسه

۲۲۰

بی نتیجه

f17

صفی الله

حال مراد

داوودشاه

تجربوی لیسه

۲۴۰

بی نتیجه

f17

صباح الله

عبدالله

گل احمد

تجربوی لیسه

۲۳۳

ادبیات لغمان

f17

صلاح الدین

عبدالمجید

فضل هادی

تجربوی لیسه

۱۸۰

بی نتیجه

f17

احمدشعیب

مقصودالله

گل خان

تجربوی لیسه

۱۲۰

ناکام

f17

داوود

دولت حان

الله جان

تجربوی لیسه

۲۳۵

زراعت خوست

f17

محمدعلی

محمداسحق

پاینده محمد

تجربوی لیسه

۱۷۰

بی نتیجه

f17

محمدقاسم

قسیم

محمداجان

تجربوی لیسه

۲۳۰

ادبیات لغمان

f17

شکرالله

صلاح الدین

جلال الدین

تجربوی لیسه

۲۲۰

بی نتیجه

f17

حامد

محمدحسین

محمدافضل

تجربوی لیسه

۲۱۰

بی نتیجه

f17

فریدالله

عبدالفتاح

عبدالواحد

تجربوی لیسه

۱۹۰

بی نتیجه

f17

همت الله

حاجی محمد

شمس الحق

تجربوی لیسه

۲۳۵

بی نتیجه

f17

خالد

عبدالملک

عبدالحق

تجربوی لیسه

۲۴۰

زراعت پکتیا

f17

ثناالله

محمدکریم

سحرگل

تجربوی لیسه

۲۱۰

بی نتیجه

f17

ناصر

گل رحمان

سیدرحمان

تجربوی لیسه

۲۵۴

ژورنالیرم ننگرهار

f17

خالد

بسم الله

مرزاگل

تجربوی لیسه

۲۲۲

بی نتیجه

f17

خیال شاه

سنگرخان

جمال الدین

تجربوی لیسه

۲۲۲

بی نتیجه

f17

فریدالله

زمری

سلطان محمد

تجربوی لیسه

۲۲۲

بی نتیجه

f17

جاوید

حاجی گل

سلطان محمد

تجربوی لیسه

۲۲۲

بی نتیجه

f17

عبدالناظر

عبدالرسول

عبدالقیوم

تجربوی لیسه

۲۲۱

بی نتیجه

f17

سمسور امین

روح الامین

محمدشرین

تجربوی لیسه

۲۲۱

بی نتیجه

f17

عبدالمومین

عبداللطیف

بابه جان

تجربوی لیسه

۱۹۰

بی نتیجه

f17

عنایت الله

اسدالله

حبیب الله

تجربوی لیسه

۲۲۱

بی نتیجه

f17

اسدالله

عمریار

نوربیک

تجربوی لیسه

۲۵۰

زراعت پکتیا

f17

محمدیوسف

عبدالغفار

عبدالبصیر

تجربوی لیسه

۲۲۱

بی نتیجه

f17

سیدعبدالغفار

سیدنعمت الله

سیدسعدالله

تجربوی لیسه

۲۲۱

بی نتیجه

f17

حسیب الله

مطیع الله

سمیع الله

تجربوی لیسه

۲۲۱

بی نتیجه

f17

پاثون

حضرت خان

حضرت میر

تجربوی لیسه

۲۲۱

تعلیم وتربیه

f17

سهراب

نورالحق

عبدالله

تجربوی لیسه

۲۱۵

بی نتیجه

f17

ویس

محمدهاشم

دادگل

تجربوی لیسه

۲۰۰

بی نتیجه

f17

زیارمل

سیدنقیب

سیدجان

تجربوی لیسه

۱۹۱

بی نتیجه

f17

عبدالهادی

عبدالغنی

عبدالحمید

تجربوی لیسه

۲۱۲

بی نتیجه

f17

عبدالوهاب

عزیزاحمد

خان محمد

تجربوی لیسه

۱۹۰

بی نتیجه

f17

فیض

عبدالعلی

محمدنطیف

تجربوی لیسه

۲۰۰

بی نتیجه

f17

فراموز

عبدالوکیل

احمددین

تجربوی لیسه

۲۵۹

اقتصادپروان

f17

جمیل الرحمان

خلیل الرحمن

ایوب خان

تجربوی لیسه

۱۵۰

ناکام

f17

شهاب الدین

ضیاالدین

تجربوی لیسه

۲۱۰

بی نتیجه

f17

فرهادالله

محمدسلیم

غلام سعید

تجربوی لیسه

۲۲۰

بی نتیجه

f17

سمسور

شفیق الله

حضرت نور

تجربوی لیسه

۲۲۰

بی نتیجه

f17

بشرمل

سیداکبر

محمدایوب

تجربوی لیسه

۱۹۰

بی نتیجه

f17

احسان الله

نعمت الله

محمدجان

تجربوی لیسه

۲۲۰

بی نتیجه

f17

رشاد

یارمحمد

شیراحمد

تجربوی لیسه

۱۴۰

ناکام

f17

عزیزاحمد

الله محمد

یارمحمد

تجربوی لیسه

۲۰۰

بی نتیجه

f17

یونس الرحمن

نورالرحمن

عسکرخان

تجربوی لیسه

۱۸۰

بی نتیجه

f17

عبدالله

عبدالفهیم

عبدالحلیم

تجربوی لیسه

۲۵۰

ساینس ننگرهار

f17

احمد

محمدحسین

غلام جان

تجربوی لیسه

۲۲۰

بی نتیجه

f17

عبدالله

عبدالصبور

حبیب الله

تجربوی لیسه

۲۲۰

بی نتیجه

f17

اخترگل

چنارگل

گتور

تجربوی لیسه

۲۱۱

بی نتیجه

f17

بختیار

عبدالبصیر

حاجی کشمیر

تجربوی لیسه

۱۸۰

بی نتیجه

f17

محمدمحسن

محمدقسیم

محمدرسول

تجربوی لیسه

۲۴۶

تعلیم تربیه

f17

سهراب

عبدالغنی

علی احمد

تجربوی لیسه

۲۱۹

بی نتیجه

f17

محبوب

پاچاجان

مصطفی

تجربوی لیسه

۲۳۵

بی نتیجه

f17

تسل

عبدالرزاق

محمدنسیم

تجربوی لیسه

۱۸۰

بی نتیجه

f17

مسرورالله

عظیم الله

فصیح الله

اصلاح

۲۹۰

انجنیری ننگرهار

f17

همت الله

عبداللطیف

بابه جان

تجربوی لیسه

۲۳۰

تعلیم تربیه

f17

شیرشاه

رحیم الله

لعل باز

تجربوی لیسه

۲۰۱

بی نتیجه

f17

عنایت الله

امان الله

عبدالحنان

تجربوی لیسه

۱۹۰

بی نتیجه

f17

بصیراحمد

شیراجان

شیرجان

تجربوی لیسه

۲۴۰

زراعت غزنی

f17

امیرمحمد

عطامحمد

شایسته گل

تجربوی لیسه

۲۱۹

بی نتیجه

f17

نثاراحمد

محمدنصیر

مرتضی خان

تجربوی لیسه

۱۹۱

بی نتیجه

f17

شعیب خان

امام جان

محمدظریف

ننگرهارلیسه

۲۸۷

اقتصادننگرهار

f17

خالد

ظفر

غیرت خان

تجربوی لیسه

۲۱۹

بی نتیجه

f17

کشمیر

عبدالبصیر

عبدالعزیز

تجربوی لیسه

۱۹۱

بی نتیجه

f17

ادریس

صورت خان

دریاجان

تجربوی لیسه

۲۳۶

بی نتیجه

f17

عبدالصمد

محمداسحق

نورعلم

چکنوری لیسه

۲۴۶

زراعت ننگرهار

f17

سمیع الله

محمدنسیم

نحیب محمد

تجربوی لیسه

۲۳۱

تعلیم تربیه

f17

سیف الرحمن

عبدالرحمن

عطامحمد

تجربوی لیسه

۲۴۹

زراعت لغمان

f17

فریدالله

عبدالدیدار

غلام فاروق

چکنوری لیسه

۲۴۵

زراعت ننگرهار

f17

عبادالله

عبدالجبار

عبدالمنان

تجربوی لیسه

۲۳۹

تعلیم تربیه البرونی

f17

پردیس

ملنگ

عبدالعزیز

تجربوی لیسه

۲۵۶

شرعیات ننگرهار

f17

اورنگ

گتورخان

محمدعمر

تجربوی لیسه

۱۹۰

بی نتیجه

f17

محمدعارف

حاجی شمشیر

افضل خان

اصلاح لیسه

۱۹۸

بی نتیجه

f17

محمدعثمان

محمدسعید

محمدالله

اصلاح لیسه

۲۵۶

بی نتیجه

f17

وحیدالله

شیرعلی

نورزلی

استقلال لیسه

۲۰۵

بی نتیجه

f17

محمدابراهیم

عنایت الله

سیداکبر

استقلال لیسه

۲۲۰

بی نتیجه

f17

سیدبصیرشاه

سیدمحبوب شاه

سیدمحمدشاه

استقلال لیسه

۲۱۰

بی نتیجه

f17

زین الله

شیرافضل

دفترخان

استقلال لیسه

۲۴۶

ادبیات لغمان

f17

شاه زمان

میرویس

عبدالجلیل

استقلال لیسه

۲۴۱

نرسنگ کابل

f17

زید

میرویس

بهرام خان

استقلال لیسه

۲۱۸

بی نتیجه

f17

شاداب

عبدالغنی

سیدجان

استقلال لیسه

۲۳۸

بی نتیجه

f17

احمدفواد

طلامحمد

بازمحمد

استقلال لیسه

۲۱۸

بی نتیجه

f17

هلال حسین

کوچی

محمدحسین

استقلال لیسه

۲۰۱

بی نتیجه

f17

صفی الله

نصرت الله

علی جان

استقلال لیسه

۱۸۱

بی نتیجه

f17

اکرام الله

نقیب الله

غلام محمد

استقلال لیسه

۲۱۸

بی نتیجه

f17

نورالرحمن

فیض الرحمن

محمد

استقلال لیسه

۲۲۱

بی نتیجه

f17

عبدالسبحان

محمدیونس

محمدیوسف

استقلال لیسه

۲۳۱

بی نتیجه

f17

خالد

باجوری

محمدنور

استقلال لیسه

۲۵۶

تعلیم تربیه خوست

f17

حزب الله

امین الله

فقیرالله

استقلال لیسه

۲۳۶

تعلیم تربیه خوست

f17

کامران

سردارگل

پاچاگل

استقلال لیسه

۲۵۹

زراعت ننگرهار

f17

محمدعمران

عزیزالله

نورالله

استقلال لیسه

۲۲۱

بی نتیجه

f17

هدایت الله

عبدالرحمن

جنت گل

استقلال لیسه

۲۲۸

بی نتیجه

f17

حامدجان

احمدجان

شایسته حان

استقلال لیسه

۲۴۶

زراعت کندز

f17

رفیع الله

سیدقاسم

زیری گل

استقلال لیسه

۲۶۹

بی نتیجه

f17

سیدبلال

سیدمقصود

سیدعظیم

استقلال لیسه

۲۴۵

تعلیم تربیه هرات

f17

ساحل

ضیاالدین

زفیع الدین

استقلال لیسه

۱۵۰

ناکام

f17

عبدالروف

گل رحمان

حاجی موسی

استقلال لیسه

۲۴۰

بی نتیجه

f17

عبدالعلیم

عزیزرحمن

موسی خان

استقلال لیسه

۲۱۰

بی نتیجه

f17

فرهاداحمد

محمدعظیم

محمدسلیم

استقلال لیسه

۲۱۰

بی نتیجه

f17

شاهدالله

عزیزالله

بسم الله جان

استقلال لیسه

۲۱۷

بی نتیجه

f17

هدایت الله

مولوی رازمحمد

سیداحمد

استقلال لیسه

۲۴۵

ادبیات خوست

f17

عبدالرازق

محمداسحق

محمدامین

استقلال لیسه

۲۵۶

ادبیات هرات

f17

ذکی الله

غلام حسن

شرین گل

استقلال لیسه

۲۳۶

بی نتیجه

f17

سراج الدین

عبدالغیور

محمدلایق

استقلال لیسه

۲۱۷

بی نتیجه

f17

وقایت الله

محمداسحق

محمداعلم

استقلال لیسه

۲۳۱

بی نتیجه

f17

عزت الله

اسدالله

سلطان محمد

استقلال لیسه

۲۱۷

بی نتیجه

f17

بلال

خیرالله

محمداکبر

لیسه عبدالوکیل

۱۹۰

بی نتیجه

f17

عزت الله

غلام دستگیر

میرازمیر

لیسه عبدالوکیل

۲۴۵

زراعت لغمان

f17

محمداشرف

محمدعارف

علی محمد

لیسه عبدالوکیل

۲۱۰

بی نتیجه

f17

رضوان الله

حفیظ الله

امرالله

لیسه عبدالوکیل

۲۳۰

بی نتیجه

f17

ویس الدین

میرزمان

رمضان

لیسه عبدالوکیل

۲۳۸

زراعت ننگرهار

f17

نصیب الله

شیرآغا

سیدرحیم

لیسه عبدالوکیل

۲۱۰

بی نتیجه

f17

محمدداود

عبدالتواب

امیرمحمد

لیسه عبدالوکیل

۲۱۶

بی نتیجه

f17

جاوید

گل لطیف

زرور

لیسه عبدالوکیل

۲۰۶

بی نتیجه

f17

ادریس

قندی گل

پاینده گل

لیسه عبدالوکیل

۲۳۲

بی نتیجه

f17

انورالحق

عبدالکبیر

عبدالمومن

لیسه عبدالوکیل

۲۴۵

شرعیات کنر

f17

شهباز

محمدعظیم

خان آقا

لیسه عبدالوکیل

۲۰۰

بی نتیجه

f17

نورالله

باغی جان

دواجان

لیسه عبدالوکیل

۲۳۰

زراعت هلمند

f17

انتظار

درداییل

جلالا

لیسه عبدالوکیل

۲۱۸

بی نتیجه

f17

عصمت الله

حسیب الرحمن

عبدالرحمن

لیسه عبدالوکیل

۲۰۰

بی نتیجه

f17

مجاهد

حسیب الله

احمد

لیسه عبدالوکیل

۲۱۶

بی نتیجه

f17

محمدعالم

دهرکن

محمدهاشم

لیسه عبدالوکیل

۱۹۰

بی نتیجه

f17

فردوس

ظاهرخان

مرزاجان

لیسه عبدالوکیل

۱۸۶

بی نتیجه

f17

عمران

عبدالرحمن

عالم خان

لیسه عبدالوکیل

۲۳۰

تعلیم تربیه

f17

فیض محمد

حضرت محمد

رحیم الله

لیسه عبدالوکیل

۱۹۸

بی نتیجه

f17

خیبر

حاجی امین

حاجی رحم الدین

لیسه عبدالوکیل

۲۶۵

کمپیوترساینس خوست

f17

جمشید

دفترالله خان

احمدجان

لیسه عبدالوکیل

۲۱۱

بی نتیجه

f17

ذبیح الله

سلطان محمود

غلام جان

لیسه عبدالوکیل

۲۲۲

بی نتیجه

f17

صابر

پاچاخان

چمن گل

لیسه عبدالوکیل

۱۹۰

بی نتیجه

f17

جمشید

شاه حسین

عبدالحمید

لیسه عبدالوکیل

۲۵۰

زراعت خوست

f17

اسدالله

نورولی

عبدالوکیل

لیسه عبدالوکیل

۲۲۰

بی نتیجه

f17

بختیار

شاه جهان

کلامحمد

لیسه عبدالوکیل

۱۸۹

بی نتیجه

f17

عتیق الله

محمدشفیق

آدم خان

لیسه عبدالوکیل

۲۹۹

بی نتیجه

f17

وحیدالله

روح الله

عبدالمتین

لیسه عبدالوکیل

۲۱۶

بی نتیجه

f17

عبدالقهار

حکیم خان

علی اکبرخان

لیسه عبدالوکیل

۲۲۰

بی نتیجه

f17

وحیدالله

فرهادالله

عبدالکاشف

لیسه عبدالوکیل

۲۴۷

بی نتیجه

f17

احمدضیا

زمری

سیدمحمد

لیسه عبدالوکیل

۲۱۲

بی نتیجه

f17

محمدیاسر

ابراهیم الدین

فدامحمد

لیسه عبدالوکیل

۲۴۶

بی نتیجه

f17

زیارمل

سراج الدین

فدامحمد

لیسه عبدالوکیل

۱۸۰

بی نتیجه

f17

سمندر

ایمل

شریف خان

لیسه عبدالوکیل

۱۸۹

بی نتیجه

f17

سباوون

میرآقا

گل محمد

لیسه عبدالوکیل

۲۱۶

بی نتیجه

f17

بلال

عبدالرب

خان جان

لیسه عبدالوکیل

۲۱۶

بی نتیجه

f17

خوشحال

شیرجان

گل جان

لیسه عبدالوکیل

۲۵۶

ساینس ننگرهار

f17

محمدجواد

محمدفرهاد

محمداکبر

لیسه عبدالوکیل

۲۱۶

بی نتیجه

f17

لعل آغا

محمدآغا

خلیل الرحمن

لیسه عبدالوکیل

۱۸۱

بی نتیجه

f17

محبت

پاچاخان

گل چمن

لیسه عبدالوکیل

۲۱۶

بی نتیجه

f17

منیر

نیک محمد

شیرمحمد

لیسه عبدالوکیل

۲۰۱

بی نتیجه

f17

صفت الله

عنایت الله

رحمن جان

لیسه عبدالوکیل

۲۱۵

بی نتیجه

f17

عبدالواثق

جان آقا

عبدالمحمد

لیسه عبدالوکیل

۱۹۰

بی نتیجه

f17

فضل الکریم

عبدالکریم

نسیم

لیسه عبدالوکیل

۱۹۰

بی نتیجه

f17

فضل واحد

نازمین

مو من خان

لیسه عبدالوکیل

۱۷۰

بی نتیجه

f17

زین الله

غلام نبی

محمدرسول

لیسه عبدالوکیل

۲۰۱

بی نتیجه

f17

صفت الله

محمدابراهیم

مبارک شاه

لیسه عبدالوکیل

۱۸۱

بی نتیجه

f17

بهاالله

وفی الله

انجنیرافسرخان

لیسه عبدالوکیل

۲۵۵

ادبیات انگلیسی کابل

f17

عبدالواحد

هاشم علی

کندهاری

لیسه عبدالوکیل

۱۸۶

بی نتیجه

f17

حمزه

کتاب کل

حاجی شکوگل

لیسه عبدالوکیل

۲۸۱

اقتصادننگرهار

f17

رحیم الله

عبدالرشاد

قادرخان

لیسه عبدالوکیل

۲۸۱

اقتصادننگرهار

f17

حقمل

غلام محی الدین

قیدمحمد

لیسه عبدالوکیل

۱۹۱

بی نتیجه

f17

عطاالله

بسم الله جان

غلام حسین

لیسه عبدالوکیل

۲۳۵

شرعیات کنر

f17

فردوس

علم شیر

سیدکریم

لیسه عبدالوکیل

۲۵۵

زراعت کنر

f17

عبدالرشید

یارمحمد

گل محمدخان

لیسه عبدالوکیل

۱۹۸

بی نتیجه

f17

فضل الله

شاه ولی

محمدغفور

لیسه عبدالوکیل

۲۵۵

شرعیات کنر

f17

بازمحمد

لعل محمد

محمدعلی

لیسه عبدالوکیل

۲۳۸

ادبیات هرات

f17

نصیب الله

سیدکریم

حاجی شیرعلم

لیسه عبدالوکیل

۱۶۰

ناکام

f17

حفیظ الله

امین الله

سیدعظیم خان

لیسه عبدالوکیل

۱۵۵

ناکام

f17

سیدعمران

سیدانور

سیدغلام جیلانی

لیسه عبدالوکیل

۱۶۰

ناکام

f17

اکرام الله

سیدکریم

حاجی سیدعلم

لیسه عبدالوکیل

۱۵۱

ناکام

f17

عبدالوکیل

ملاصلاح الدین

عبدالرحیم

لیسه عبدالوکیل

۲۵۹

زراعت ننگرهار

f17

رحیم الله

علیم جان

گل حکیم

لیسه عبدالوکیل

۱۹۹

بی نتیجه

f17

ارشاد

جمعه گل

روزالدین

لیسه عبدالوکیل

۱۵۱

ناکام

f17

شاهدالله

الیاس

سیدولی

لیسه عبدالوکیل

۱۶۹

ناکام

f17

بسم الله

حبیب الله

سیدرحمن

لیسه عبدالوکیل

۱۷۹

بی نتیجه

f17

اسدالله

حمیدالله

محمدایاز

لیسه عبدالوکیل

۱۵۱

ناکام

f17

بلال

محمدآصف

محمدیوسف

لیسه عبدالوکیل

۱۶۱

ناکام

f17

کیهان

اعظم خان

قلم الدین

لیسه عبدالوکیل

۲۲۶

تعلیم تربیه

f17

میوند

غلام حیدر

گیلانی

لیسه عبدالوکیل

۱۸۱

بی نتیجه

f17

اکرام الدین

ضیاالدین

عظیم الدین

لیسه عبدالوکیل

۱۴۰

ناکام

f17

عبدالرشید

نبی جان

طالب جان

لیسه عبدالوکیل

۱۶۰

ناکام

f17

اسدالله

فضل احمد

گل احمد

لیسه عبدالوکیل

۲۲۸

تعلیم تربیه

f17

سیدعمران

سیدامان

بسم الله

لیسه عبدالوکیل

۱۷۰

بی نتیجه

f17

پاچا

نوراحمد

ملاجان

لیسه عبدالوکیل

۱۲۰

ناکام

f17

مسیح الله

زمری

لعل جان

لیسه عبدالوکیل

۲۰۸

بی نتیجه

f17

همایون

سیدرحمن

مسافر

لیسه عبدالوکیل

۱۷۰

بی نتیجه

f17

بسم الله

نورالله

ملانصرت

لیسه عبدالوکیل

۲۴۷

زراعت ننگرهار

f17

عبدالحنان

مناسب خان

محمدعارف

لیسه عبدالوکیل

۱۸۰

بی نتیجه

f17

عثمان غنی

ناصرخان

عزت خان

لیسه عبدالوکیل

۱۸۰

بی نتیجه

f17

حسیب الله

محمدشفیع

غلام علی

لیسه عبدالوکیل

۱۶۸

ناکام

f17

عنایت الله

نصر الله

حاجی نبی جان

لیسه عبدالوکیل

۱۹۱

بی نتیجه

f17

اکرام الله

محمدعارف

محمدعمر

لیسه عبدالوکیل

۱۹۱

بی نتیجه

f17

سیدنعمان

سیدامان

بسم الله

لیسه عبدالوکیل

۲۱۳

بی نتیجه

f17

رفیع الله

محمدیوسف

بابه جان

لیسه عبدالوکیل

۱۶۱

ناکام

f17

مسیح الله

لعل فقیر

عزیزالله

لیسه عبدالوکیل

۱۹۳

بی نتیجه

f17

فضل هادی

فضل الهی

عبدالودود

لیسه عبدالوکیل

۱۵۱

ناکام

f17

فریدالله

محمدولی

محمدغفور

لیسه عبدالوکیل

۱۶۳

ناکام

f17

عرفان الله

حمیدالله

یارمحمد

لیسه عبدالوکیل

۱۹۱

بی نتیجه

f17

محمدداود

عبدالتواب

اخترمحمد

لیسه عبدالوکیل

۲۳۶

زراعت کنر