امتحانات کانکور آزمایشی افغانستان

بدخشان

September 5th, 2013

اسم

ولد

ولدیت

مکتب

ولایت

ولسوالی

ID

نمره

نتیجه

شایسته

محمد ظاهر

همراه

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

وفا الله

عبدالملک

عبدالغفور

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

شفیق الله

محمد سخی

محمد باقی

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

187

بی نتیجه

نصرت الله

خدایار

عیدی

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

نصرالدین

نورعلی

قربان

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

181

بی نتیجه

صدیق الله

محمد قربان

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

160

ناکام

حجت الله

دین محمد

دولت

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

سمیع الله

تاش مراد

شیرعلی

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

150

ناکام

محبوب الله

محمد

عبدالرحمن

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

160

ناکام

عبدالبشیر

غلام ناصر

غلام علی

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

انعام الله

قربان محمد

دولت محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

230

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

جان آغا

قندی

حیدر

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

عنایت الله

بشیر احمد

بای محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

نورالدین

لعل محمد

تاج محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

عیان الدین

شکوت علی

دولت

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

106

ناکام

نازیه

عبدالغفور

جمعه خان

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

سهولت

غلام محمد

عاشور

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

150

ناکام

ماریه

حیدر محمد

شفیق الله

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

120

ناکام

نسیمه

عبدالرسول

مرگن

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

رقیبه

محراب الدین

عطا محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

120

ناکام

کامله

عبدالخیر

حاجی عبدالرحمن

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

128

ناکام

کیمیا

نثار احمد

محمد ابراحیم

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

صابره

عبدالرشید

رحمن قل

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

مسعود

سید محمد

غلام ربانی

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

سمیه

قدرت الله

عبدالحفیظ

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

عارفه

خدای قل

طوره

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

196

بی نتیجه

خالصه

عزیز احمد

علی محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

100

ناکام

کریمه

حاجی گل

شریف

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

سبزه گل

سفر محمد

خدای قل

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

160

ناکام

نظیفه

امیر جان

نوراحمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

روحیه

محمد حسن

محمد عالم

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

80

ناکام

شکیبا

حبیب الله

محمد حسن

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

125

ناکام

مسلمه

عبدالخالق

نور محمد

لیسه نسوان گندم قول

بدخشان

کشم

0

183

بی نتیجه

حبیبه

قربان

نظر

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

آمنه

گل احمد

شیرعلی

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

فیروزه

حاجی عبدالاحمد

محمد خان

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

کبرا

عبدالواحد

محمد خان

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

188

بی نتیجه

سودابه

عبدالمومن

دولت

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

فیروزه

عبدالخالق

دولت

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

212

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

صفی الله

زمان

قربان

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

عبدالرحمن

ابراحیم

سلمان

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

176

بی نتیجه

رستم بیک

رحمن علی

قربان علی

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

181

بی نتیجه

محمد آصف

صدیق

خال احمد

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

176

بی نتیجه

عبدالقدیم

رمضان

پیر محمد

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

181

بی نتیجه

شفیق الله

بخش الله

رحیب

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

176

بی نتیجه

نور محمد

عبدالنبی

نزیر محمد

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

181

بی نتیجه

کریم الله

سید ابرار

سید اسرار

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

169

بی نتیجه

قمرالدین

عبدالله

خدا بخش

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

214

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد

جمعه

قربان

لیسه سید محمد دهقان

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

نعمت الله

عبدالولی

ناصر بای

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

محمد الله

غلام رسول

عبدالوکیل

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

فضل الحق

محمد بشیر

نظر محمد

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

ذکرالله

دین محمد

خیرالدین

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

0

214

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عصمت الله

عبدالقهار

عبدالجبار

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

0

196

بی نتیجه

محمد اسحق

شریف

قره چه

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

0

176

بی نتیجه

تواب

محمد گل

عارف

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

0

172

بی نتیجه

خان جان

طوره

خان

لیسه دشت خوروک

بدخشان

کشم

0

184

بی نتیجه

عبدالرسول

محمد عیسی

رسولی

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

زاهدالله

عتیق الله

حاتم خان

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

0

189

بی نتیجه

ضیأالحق

امام محمد

سبحان قل

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

0

213

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد اصغیا

شیر محمد

فضل احمد

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

منیب الحق

عبدالودود

احمد

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

0

216

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

ردیب الحق

سید احمد

عبدالخلیل

لیسه ذکور روخشی

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

یاسمین

محمد ابراحیم

محمد اسماعیل

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

فواد

فضل احمد

رحیب

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

حسین المبارک

نظام الدین

عبدالنبی

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

شکرالله

محمد امین

کریم

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

نوید

ظریف

شریف

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

199

بی نتیجه

گل آغا

ابوطالب

جاروکش

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

187

بی نتیجه

امین الله

حبیب الله

سعدالله

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

سمیع الله

غلام محمد

رحمت بیک

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

196

بی نتیجه

جمعه خان

غلام سرور

صوفی

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

خیرالله

محمد رسول

محمد عالم

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

176

بی نتیجه

کرامت الله

عبدالبصیر

عبدالجمیل

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

216

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

فیض الرحمن

عبدالتواب

ظریف

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

220

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

خورشید

فضل الهادی

جلال الدین

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

نصیر احمد

غلام محی الدین

قدم شاه

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

احمد الله

عبدالدیان

شیرین دل

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

برکت الله

امیرالله

شهیوار

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

حسیب الله

امین الله

ملا محمد

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

محمد الله

عزیزالله

خیرالله

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سمیع الله

نور محمد

کریم

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

محمد لقاب

آدینه محمد

صفر

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

عبدالرازق

عبدالغنی

جمعه

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

183

بی نتیجه

مصدق

دولت بای

گل نظر

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

نور احمد

عبدالحمید

عظیم

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

عبدالباقی

عبدالحمید

گل نظر

لیسه دره جیم

بدخشان

کشم

0

189

بی نتیجه

ملنگ

سید ناصر شاه

سید عوض

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

پرویز

فقیر یار

غلام علی

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

شکرالله

نادرشاه

محمد ایوب

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

238

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

صبغت الله

حاجی غلام حسین

محمد مقیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

255

پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان

عبدالخبیر

شیرعلی

وزیر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

230

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

شمس الدین

رستم

ادال

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

عبدالغفار

عبدالکریم

محمد شریف

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

195

بی نتیجه

سید عماد

سید مبینپ

سید شریف

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

233

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

محمد آصف

نیک محمد

خان محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

صدیق الله

عبدالله

عبدالرسول

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالخبیر

عبدالوکیل

عبدالشکور

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

225

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

جمالدین

جان فدا

حاجی عبدالله

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

حسین علی

صفر علی

محمد محسن

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

عبدالحی

سخی احمد

نزیر احمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

الله نور

علی میر

علی میر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

کامران

گدا محمد

باز میر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

192

بی نتیجه

جمشید

شریف

زمان الدین

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

ابونصر

عبدالمجید

دولت محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

جمشید

عبدالچمیل

خان میر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

عزیزالله

غلام ربانی

ملا شریف

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

202

بی نتیجه

امین الله

عبدالمعین

ناظم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

مختار

عبدالقدیر

عبدالرحیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

حکمت الله

عبدالله

عبدالرحمن

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

205

بی نتیجه

محمدالله

داد خدا

رحمت شاه

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

197

بی نتیجه

محمد نبی

محمد عارف

منیر محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

نعمت الله

محمد عثمان

زمان شاه

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

188

بی نتیجه

صدیق الله

عبدالله جان

محمد جان

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

صفر محمد

دین محمد

پیر محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سمیع الله

امان الدین

محمدالدین

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

225

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار

سمیع الله

غلام حیدر

غلام رسول

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

195

بی نتیجه

احمد فرزاد

امام محمد

نزیر محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

نزیر احمد

میر احمد

قربان محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد انعام

محمد سرور

ملا جان

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

192

بی نتیجه

زیدالله

محمد رسول

قربان علی

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد تواب

عبدالله

عبدالمنان

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

رحیم الله

آغا محمد

رمضانی

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

176

بی نتیجه

عبدالمطلب

محمد سرور

ملا جان

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

181

بی نتیجه

عبدالرحمن

عبدالکبیر

ابراهیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

236

پوهنحی زراعت پوهنتون تخار

فیض الله

عبدالودود

عبدالقهار

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

192

بی نتیجه

نصیر احمد

جمعه خان

حلیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

محمد نعیم

یوسف

محمد ضیأ

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

عبدالولید

حاجی عبدالظاهر

عزت الله

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

195

بی نتیجه

مجیب الله

خیر محمد

نصرالله

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

رحم الدین

محمد امین

دولت میر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

نورالله

امین

عبدالرحمن

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

عبدالواسع

عبدالصبور

عاشور محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

احمد فواد

شاه ولی

فیض محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

وحیدالله

نور محمد

ولی محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

روح الله

همراه

طلب

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

دین محمد

محمد عظیم

نظم شاه

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

محمد حسن

مجیب الله

حاجی عبدالمحسن

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

فرحت

محمد مهدی

حاجی مهدی

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد نسیم

قدم شاه

غلام علی

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

225

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

شبیر احمد

تاج محمد

اسد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالبشیر

قدم شاه

غلام بای

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

عبدالحلیم

غلام حیدر

محمد عالم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

سراج الدین

محمد امین

محمد ابراحیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

248

پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل

نجیب الله

محمد حسین

عبدالقادر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

250

پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان

قدم شاه

کبیر

دوران

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

سمیع الله

محمد الله

امان الله

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

242

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

نوراحمد

عبدالکریم

عبدالعظیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

فدا الرحمن

محمد امان

محمد نعیم

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

205

بی نتیجه

عبدالمحیط

عبدالمجید

محمد رفیق

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

مصدر

امان الدین

امان الله

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

احمد نوید

امام محمد

نزیر محمد

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

عبدالمقصود

عبدالودود

دلاور

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالحمید

عبدالمجید

محمد رفیق

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

قند آغا

عبدالنظر

صاحب نظر

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

222

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

نجیب الله

محیب الله

عبدالجلیل

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

شبیر احمد

عبدالبصیر

عبدالوهاب

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

189

بی نتیجه

عبدالرحمن

عبدالشبیر

گل باز

لیسه میر فضل الله

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

نازیه

حسین

همراه خان

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

طاهره

محمد نبی

قوت

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

0

120

ناکام

بی بی گل

محمد یوسف

صفر علی

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

0

184

بی نتیجه

کیمیا

محمد صادق

ظفر

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

0

214

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

بی بی اسمأ

عبدالحکیم

عبدالله

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

سانیحه

حبیب الرحمن

عبدالرحمن

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

0

187

بی نتیجه

شیما

فیض الله

امیر شاه

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

سهیلا

صفر محمد

عبدالقدوس

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

0

216

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

شیما

محمدی

طوره

لیسه نسوان مخزون

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

حسن مآب

رحمن

طوی باشی

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

صبغت الله

محمد یوسف

عبدالحکیم

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

شاه آغا

سید میرزا

اشان سید

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

شیرالله

حسین

عاشور

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

عبدالناصر

طلب

همدم

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

211

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

نجیب الله

محیب الله

یوسف

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

183

بی نتیجه

حفیظ الله

عبدالسلام

امام محمد

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

220

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

نثار احمد

انور

عزیز

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

216

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالصبور

خدای رحم

عاشور

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

ظابط حیدر

غلام سرور

عبدالقیوم

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محبوب الله

یوسف

رحمت

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

214

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالقدوس

جمع خان

گل زار

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

امان الله

محمد عزیز

حاجی محمد عطأ

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالصبور

همراه خان

میرزا خان

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

محفوظ الله

ملاجوره

آدینه

لیسه ذکور مخزون

بدخشان

کشم

0

216

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

مروه

محمد عارف

عبدالشکور

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

216

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

آمنه

نور محمد

عاشور محمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

امیرمحمد

گل احمد

استرخان

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

189

بی نتیجه

عبدالستار

عبدالجبار

محمد عیسی

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

عبدالمجید

عبدالجمیل

عبدالحمید

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

187

بی نتیجه

اسدالله

میرزا محمد

نزیرمحمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

176

بی نتیجه

اسدالله

عبدالله

بای محمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

زمان الدین

دادالله

نزیر

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

عبدالخبیر

محمد شریف

خدا بخش

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

182

بی نتیجه

اسدالله

غلام صادق

غلام

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

نوراحمد

عیدی محمد

عزیزالله

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

محمد سرور

عزیز خان

محمد عظیم

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

اسپنی الرحمن

عبدالله

عاشور محمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

سجاد احمد

عبدالرسول

عزیز

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

شیرینگل

عبدالحفیظ

بزیر محمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

236

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

عابده

محمد افضل

داود بای

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

بی بی گل

احمد شاه

نزیر محمد

لیسه چهارمغز دره

بدخشان

کشم

0

160

ناکام

ذکرالله

عبدالوکیل

شریف

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

حمیدالله

حبیب الله

عبدالرسول

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

236

پوهنحی زراعت پوهنتون کابل

سید اسلم

سید رستم

حضرت

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

ثنأ الله

بسم الله

تفا بیک

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

سید کفایت الله

سید بلال

سید احمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

فواد

فیض الله

حاجی مراد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

232

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

عبدالبشیر

عبدالرشید

عبدالخلیل

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

جاوید

فیض محمد

داد محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

محمد حسن

صفر محمد

غلام حسن

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

195

بی نتیجه

حسنی

حاجی خال محمد

نیاز علی

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

سیما گل

عبدالمومن

محمد امین

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

150

ناکام

فریده

وسمی

محمد ظاهر

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

نبیلا

عبدالظاهر

عبدالستار

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

بصیره

سید اعظم

غلام ربانی

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

سیاه موی

عبدالقدیم

عبدالواحد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

تهمیه

ولی محمد

مولوی عبدالعلی

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

220

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

مسعوده

علی خان

بابا

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

228

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

زبیده

عبدالمجید

عبدالله

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

وحیده

عبدالوهاب

نزیر محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

176

بی نتیجه

آمنه

عبدالعلیم

طاهر

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

189

بی نتیجه

فوزیه

عبدالغفار

سلمان

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

179

بی نتیجه

سهیلا

گل آغا

عبدالصمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

نفیسه

عبدالمجید

محمود

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

نوریه

محمد ابراحیم

محمود

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

216

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

انیسه

عبدامحفوظ

عبدالله

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

سیاه موی

خیر محمد

سیداحمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

وجیهه

عبدالمعبود

عبدالودود

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

220

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

غلام محمد

رستم

همراه

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

225

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

جان محمد

سلطان

گدامحمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

حبیب الله

محمد نبی

حیات الله

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

مزیدالله

شیرین آغا

محمد افضل

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

محمد ریحان

حاجی محمد

افضل

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

زین العابدین

ضیأالدین

عبدالمعروف

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

امین الله

محمد حسن

محمد اکبر

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

انور بیک

دولت

شیرین بیک

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

عطا الرحمن

عبدالشهید

عاشور محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

عبدالمعبود

عبدالباقی

فیض محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

سلطان

خال محمد

رجب علی

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

روح الامین

غلام سخی

عطا محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

220

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

محیب الله

خیرالله

ذکرالله

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

230

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

امیربیک

کامل بیک

الف بیک

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

205

بی نتیجه

محمد یاسین

عبدالعلی

خال محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

صفت الله

خان محمد

عبدالرسول

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

حکیم الله

دین محمد

دولت

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

حبیب الرحمن

دولت

عبدالرحمن

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

228

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

نصیر احمد

میراحمد

قربان محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

محمد طاهر

ملاعوض

رضأ

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

واثق

محمد فاروق

عبدالمحبوب

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

230

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

شاه ولی

نعمت الله

جوزه

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

نورالدین

غلام سخی

غلام رسول

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

صبغت الله

عاشور محمد

فیض محمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

میرعباس

میرغیاث الدین

میرجلال الدین

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

نثار احمد

قربان

مراد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

سمیع الله

عبدالمنان

صاحب نظر

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

محبوب الله

غلام محمد

حاجی یوسف

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

عبدالحکیم

عبدالحفیظ

عبدالمجید

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

195

بی نتیجه

احمد رامین

عبدالنبی

مجنون

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

مجیب الرحمن

عبدالله

لطیف

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

225

پوهنحی زراعت پوهنتون تخار

صلاح الدین

جمال الدین

خدایار

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

جمشید

محمد ابراحیم

غایب علی

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

فخرالدین

عبدالکریم

چاری بای

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

عصام الدین

عبدالستار

مقیم

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

رحمت الله

تورسن

محمد حکیم

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

وحیدالله

عبدالقدوس

هاشم

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

محیب الله

محمد امیر

محمود

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

احمد فرید

عبدالرازق

عبدالصمد

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

196

بی نتیجه

عبدالخالق

عبدالغنی

صفربای

لیسه مسلکی زراعت

بدخشان

کشم

0

188

بی نتیجه

ساجده

عبدالبصیر

امام علی

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

زبیده

آدینه محمد

نظام الدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

فرهیخته

محمد ابراحیم

عزیزبیک

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

187

بی نتیجه

سیما

عبدالساقی

خاکستر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

192

بی نتیجه

مستوره

نورالله

محمد صابر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

183

بی نتیجه

نازیه

امیرمحمد

امام محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

رمزیه

دین محمد

امام محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

شریفه

محمد حسن

سنگی محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

بصیره

عبدالولی

محمد اسلم

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

196

بی نتیجه

انیسه

سید عبدالاحد

سید عبدالعظیم

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

188

بی نتیجه

حمیرا

غلام رسول

قربان علی

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

گل چهره

نظام الدین

خیرمحمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

فوزیه

عادل

عارف

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

208

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

نازی

داد محمد

عاشور

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

طیبه

عبدالقدیر

صفرمحمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

آریا

سیف الله

دولت محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

224

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز

گلثوم

عبدالغیاث

محمد ابراحیم

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

226

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

نیلا

شکرالله

عبدالجبار

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

216

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

هماگل

رحیم

عرباب

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

188

بی نتیجه

ناظره

محمد ابراحیم

بابا

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

سهیلا

سیف الله

امان الله

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

سهیلا

محمد محسن

ضیأالدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

182

بی نتیجه

نورجان

عبدالرسول

سرور

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

187

بی نتیجه

عاطفه

عبدالرافع

محمد اسماعیل

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

184

بی نتیجه

سیمین گل

شمس الدین

غوث الدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

214

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سهیلا

صفر

محمد هیث

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

حبیبه

زمان الدین

طلب

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

150

ناکام

سیما گل

عتیق الله

ابراهیم

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

قابله

محراب الدین

طلب

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

حامیه

نظرمحمد

مرزامحمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

191

بی نتیجه

نورحیا

عبدالصبور

گل محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

188

بی نتیجه

عتیقه

عبدالجمیل

گدامحمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

فرزانه

عبدالوکیل

جوره

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

رمزیه

عبدالنبی

قوت

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

نسرین گل

محبوب الله

برات محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

زیب انبیا

عبدالنبی

قوت

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

فریبا

عبدالقدوس

جمعه خان

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

فرزانه

محمد انور

محمد اکبر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

پریگل

عبدالکریم

امین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

205

بی نتیجه

وینور

جان آغا

میر محمد حسن

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

خاطره

خیر محمد

نظام الدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

228

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

وجیهه

میرعبدالحکیم

میرعبدالرشید

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

نوریه

محمد شریف

مدد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

سیمین گل

برات محمد

گل محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

225

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

فرشته

حبیب الله

محمد غفور

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

عادله

عبدالوکیل

عبدالمومن

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

شهناز

رحمت الله

محمد ایوب

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

187

بی نتیجه

ناییبه

عبدالمحبوب

عبدالودود

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

فاضله

محمد حمید

عبدالکریم

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

طیبه

عبدالمنان

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

184

بی نتیجه

بصیره

محمد زمان

محمد خاکستر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

هنگامه

گنجی بای

عبدالقادر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

181

بی نتیجه

هنگامه

آقاجان

میربهاوالدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

شیماگل

محمد صدیق

محمد رسول

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سمیه

عبدالغنی

عزیزبیک

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

شهلا

سیف الله

قربان

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

نازی

دین محمد

دولت

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

188

بی نتیجه

بی بی گل

داد محمد

جمعه

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

راحله

عبدالمبین

محمد شریف

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

184

بی نتیجه

فاضله

عبدالمبین

محمد شریف

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

182

بی نتیجه

مرجان

عبدالرزاق

عزیزبیک

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

216

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

لیلا

جمعه خان

صفر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

165

بی نتیجه

حوا

عبدالمحمد

محمدالدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

174

بی نتیجه

سیما گل

یعقوب

سید اسحاق

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

155

ناکام

عاقله

عبدالرحمن

خدابخش

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

184

بی نتیجه

ولیه

میرعبدالبصیر

میرمحمدظاهر

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

152

ناکام

فرشته

عبدالجبار

ملنگیار

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

155

ناکام

سمیه

عبدالفتاح

رضأ

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

آمنه

لعل محمد

نورمحمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

سکینه

عبدالحفیظ

محمد امین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

عتیقه

تاج محمد

محمد

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

150

ناکام

سکینه

محمد انور

محمد افضل

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

140

ناکام

مهرنسأ

محمد مونس

عثمان

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

نوریه

عبدالخالق

صلاح الدین

لیسه حیرشاه بابا

بدخشان

کشم

0

160

ناکام

عظیم الله

محمد حسن

محمد عظیم

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

235

پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان

بهرم الدین

نجم الدین

محمد شریف

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

ولی محمد

یارمحمد

جان محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

کریم الله

عبدالحکیم

سرور

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

محمد وسیم

محمد عیسی

محمد شریف

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

احمد خان

شیرین خان

قربان محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

225

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز

جان آغا

دین محمد

بابا خان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

184

بی نتیجه

صفاوالدین

عبدالحمید

قلندر

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

سلطان حمید

عبدالحمید

قلندر

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

نقیب الله

سعدالله

محمد صابر

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد سلیم

محمد ظاهر

قلم خان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

مجیب الله

لعل محمد

یارمحمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عزیزالرحمن

عبدالرحمن

بای محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

سید فیض الله

عبدالشهید

بابا خان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

شکرالله

عبدالمجید

قربان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

188

بی نتیجه

صفی الله

رستم

خال محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

181

بی نتیجه

لعل محمد

محمد عمر

شهیاز

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

عبدالغفور

عبدالسلام

خال محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

انعام الله

روشن بیک

جلادخان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

حجت الله

عبدالستار

محمد ابراحیم

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

199

بی نتیجه

روح الله

لطف الله

عبدالغفور

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

187

بی نتیجه

سمیع الله

تاج محمد

بابا خان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

188

بی نتیجه

امین الله

امیرمحمد

دانیار

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

189

بی نتیجه

حامدالله

عبدالخبیر

محمد ظریف

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

ویس الله

برات محمد

گل محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

غلام نبی

غلام رسول

قربان علی

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

204

بی نتیجه

احسان الله

عبدالعظیم

محمد اسلم

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

173

بی نتیجه

نزرالله

خیرالله

طلب

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

182

بی نتیجه

نقیب الله

اسدالله

داد محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

193

بی نتیجه

عبدالبصیر

عبدالخیر

امام نظر

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

182

بی نتیجه

ولید

حبیب الله

قربان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

حمیدالله

عبدالحفیظ

بدخشان

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

ذبیح الله

قربان محمد

دولت محمد

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالمطلب

عبدالحفیظ

محمد امین

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

عبدالخالق

عبدالملک

عبدالعلی

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

اسدالله

عبدالستار

ابراهیم

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

187

بی نتیجه

حبیب الرحمن

امان الله

سعدالله

لیسه آرین پور شهید

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

سهیلا

عبدالستار

حاجی رحم علی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

فاطمه

قربان محمد

دوست محمد

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

173

بی نتیجه

فرزانه

شمس الدین

ضمیر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

عادله

غلام دستگیر

غلام نبی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

159

ناکام

گل بی بی

خان ملا

عبدالرسول

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

163

ناکام

فرزانه

نظرمحمد

امام علی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

مریم

خال محمد

قربان

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

ماریه

طیب

عبدالشکور

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

شفیقه

گل محمد

رحیم علی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

169

بی نتیجه

نوریه

عبدالملک

محمدی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

174

بی نتیجه

زبیده

محمد شریف

اکرم

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

167

بی نتیجه

زربی بی

محیب الله

ملنگ جان

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

163

ناکام

لطیفه

عدالاحمد

محمد

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

154

ناکام

قندیگل

ندا محمد

دولت بای

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

148

ناکام

عاطفه

محمود

عبدالظفر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

150

ناکام

فرشته

رحیم الله

حاجی عبدالرسول

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

163

ناکام

خالدانه

تاج محمد

شیر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

183

بی نتیجه

مسعوده

فضل احمد

محمدی

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

165

بی نتیجه

پروین

عبدالعزیز

عطاخان

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

صابره

محمد نبی

کوچ بای

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

216

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محبوبه

عبدالولی

محمد اسحق

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

فرشته

محمد حسن

غلام رسول

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

گلثوم

حبیب الله

امام محمد

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

172

بی نتیجه

عاریفه

شربت

باز محمد

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

زینب

باز محمد

حسن

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

165

بی نتیجه

نازیه

خالدین

علی خان

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

136

ناکام

بلقیس

گدا محمد

حاجی جاعیر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

راحله

عبدالمجید

کوچ بای

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

172

بی نتیجه

بی بی گل

حمیدالله

محمد اکبر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

188

بی نتیجه

جمیله

محمد

حاجی جوره

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

166

بی نتیجه

نادیه

فیض الله

جمعه

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

سهیلا

فضل احمد

ولی بای

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

155

ناکام

ذکیه

احمد حمزه

رئیس نادر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

160

ناکام

مسعوده

محمد حسین

رئیس نادر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

164

ناکام

ملالی

نصرالله

حاجی عبدالرسول

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

158

ناکام

زرمینه

عبدالواحد

آدینه

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

شکریه

قابل بیک

جمعه خان

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

صبریه

سلطان محمد

شاه بیک

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

هویدا

حمیدالله

آدینه

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

189

بی نتیجه

پروانه

عبدالستار

جوره

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

30

ناکام

کامله

عبدالخالق

محمد صابر

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

پریسا

حفیظ الله

حاجی جوره

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

212

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سیمین

عبدالمرید

محمد حکیم

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

فرزانه

عبدالدیان

محمد اسحق

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

140

ناکام

معصومه

عبدالعلیم

عبدالرشید

لیسه نمازگاه

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

رعنا

محمد عفار

محمد گل

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عالیه

قاری محمد

قربان خان

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

آرزو

عبدالاحد

محمد رفیق

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

اسمأ

عبدالله

لاله بای

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

136

ناکام

ذکیه

زلمی

عبدالغفور

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

فاطمه

محمد نبی

دولت میر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

سنگیما

همراه خان

محمد اکرم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

آمنه

احمد جان

محمد رحیم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

یاسمین

میرزا احمد

نزیر احمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

حلیمه

روح الله

گل احمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

228

پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان

نفیسه

شیرین بیک

محمد یوسف

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

فوزیه

محمدین

اچی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

16

بی نتیجه

محبوبه

عبدالجلیل

صوفی ابراهیم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

صابره

عبدالاحمد

حاجی بابا

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

پلوشه

عبدالله

عبدالجبار

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

194

بی نتیجه

رویا گل

غلام سخی

غلام نبی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

138

ناکام

روحنا

محمد کاظم

محمد عالم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

182

بی نتیجه

فتانه

محمد منیر

نظیف

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

فاطمه

نعمت الله

موسی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

188

بی نتیجه

روحینا

محمد مهدی

مسجدی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

214

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

سونیا

عبدالنبی

مجنون

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

158

ناکام

حمیرا

عبدالغفور

محمد اکرم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

پرستو

عبدالصمد

نبی زاده

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

150

ناکام

سعدیه

میراحمد جاوید

میر بهادر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز

خالده

غلام سخی

حیدر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

فهیمه

دل آغا

عبدالقیوم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

196

بی نتیجه

فریده

سید محمود

سید بابا

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

احلیه

داد محمد

محمد صابر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

شازیه

احمد شاه

محمد سهراب

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

ماه جبین

سید حبیب الله

سید محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

فریا

عبدالجمیل

جوره

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

150

ناکام

شکیبا

قابل بیک

حیدر بیک

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

230

پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان

نازیه

محمد ایوب

محمد سرور

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

صبریه

شیرین آغا

شریف

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

250

پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان

فرزانه

محمد علم

داود

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

مسلمه

محمد غوث

زین العابدین

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

حمیده

محمد رحیم

محمد شریف

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

140

ناکام

جاویده

عبدالجمیل

خان میر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

187

بی نتیجه

لطیفه

ولی آغا

کته بای

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

178

بی نتیجه

فرشته

عبدالخالق

امیر محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

220

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

یاسمین

گل خان

گلاب الدین

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

نویده

شیرمحمد

دادی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

196

بی نتیجه

پریگل

محمد آصف

محمد یاسین

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

کامله

عبدالمجید

سکندر

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

182

بی نتیجه

یاسمین

سرور

گل باز

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

196

بی نتیجه

ثریا

غلام حضرت

بای محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

210

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

نازنین

نجم الدین

زین العابدین

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

196

بی نتیجه

نیلوفر

فیض الله

محمد قربان

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

45

ناکام

وحیده

نوربای

ولی محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

160

ناکام

نسیمه

شاه محمود

نورمحمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

150

ناکام

ذوفنون

میرزا احمد

سید محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

تمنا

غلام رسول

میرزا محمد نبی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

203

بی نتیجه

شیلا

حفیظ الله

نبی

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

213

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

تمنا

عبدالله

عبدالقیوم

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

نجیبه

عبدالوکیل

عبدالشهید

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

0

نمبر فارم غلت است

پریگل

محمد حسین

دولت محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

195

بی نتیجه

فاضله

جمعه خان

امام محمد

لیسه نسوان مشهد

بدخشان

کشم

0

184

بی نتیجه

عبدالواسع

عبدالهادی

سرور

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

صبغت الله

عبدالعلیم

نورمحمد

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

215

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

عبدالله

عبدالمنان

نیاز محمد

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

انعام الله

محمد سلیم

بازار

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

220

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

احسان الله

عبدالوالی

محمد ذاکر

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

160

ناکام

محمد نبی

محمد ضمیر

بابه بیک

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

150

ناکام

محبوب الله

عبدالقدوس

جمعه خان

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

احمد سخی

سید احمد

عاشور بای

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

160

ناکام

امرالدین

عبدالمنان

ملاخواجه

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

198

بی نتیجه

عزت الله

عبدالغنی

ملاخواجه

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

175

بی نتیجه

محبوب الله

نصرالله

حاجی عبدالرسول

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

181

بی نتیجه

حیات الله

محمود

محمد نظر

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

165

بی نتیجه

روح الله

حاجی خارکش

امام علی

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

150

ناکام

حبیب الله

امان الله

خال محمد

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

شبیر احمد

خیرالله

عبدالمومن

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

185

بی نتیجه

میرویس

حفیظ الله

صفر

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

168

بی نتیجه

نزیع الله

داد محمد

محمد رحیم

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

0

نمبر فارم غلت است

حجت الله

زمان

عزیز

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

روح الله

رحیم الله

حاجی رسول

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

171

بی نتیجه

برکات الله

امام خان

عیسی

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

130

ناکام

احمد مختار

عبدالفهار

غلام سخی

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

186

بی نتیجه

اخترمحمد

محمد عابد

محمد صادق

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

170

بی نتیجه

جان محمد

موسی

سلیم

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

140

ناکام

محبوب

عبدالودود

ملاخواجه

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

155

ناکام

مصدق

محمد جوره

حاجی جوره

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محمد ارشاد

محمد انور

امام نظر

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

200

بی نتیجه

مصدق

عبدالهادی

ملاجوره

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

0

نمبر فارم غلت است

رحمت الله

عبدالاول

عبدالحق

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

218

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

محبوب الله

مطیع الله

حبیب الله

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

224

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

حجت الله

عبدالقدوس

هاشم

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

216

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

قاهب الله

عبدالبصیر

محمد ابرهیم

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

190

بی نتیجه

وحیدالله

حبیب الله

نسیم

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

120

ناکام

محمد امان

عبدالغفار

عبدالله

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

180

بی نتیجه

شکرالله

غلام

خال محمد

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

228

پوهنحی ادبیات پوهنتون بدخشان

شبیر احمد

گل محمد

بابه بیک

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

0

نمبر فارم غلت است

سمیع الله

گدا محمد

موسی

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

0

نمبر فارم غلت است

عبدالولی

عبدالقیوم

ملاخواجه

لیسه عبدامنان شهید

بدخشان

کشم

0

212

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

غزنی

September 2nd, 2013

f17000276

احمدرشاد

غلام دستگیر

غلام غوث

لیسه سنائی

313

ژورنالیرم کابل

f17000807

محمد

غلام رسول

محمداسحق

لیسه سنائی

298

استخراج معادن پوهنتون پولیتخنیک

f17000246

ضیاالرحمن

عزیزالرحمن

حاجی جان محمد

لیسه سنائی

313

پوهنحًي کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل

f17000402

غلام محی الدین

محمدغوث

دین محمد

لیسه سنائی

313

پوهنحًي طب  معالجوی پوهنتون کابل

f17000247

آغاجان

عبدالله جان

محمدنبی

لیسه سنائی

313

پوهنحًي اقتصادپوهنتون کندهار

f17000184

رمضانعلی

محمدموسی

محمداسحق

لیسه سنائی

266

ادبیات پوهنتون هرات

f17000320

شاه محمود

همایون

حاجی حسین

لیسه سنائی

256

اداره عامه پوهنتون هرات

f17000296

نظیف الله

علی شاه

رمضان

لیسه سنائی

251

تربیت بدنی پوهنتون تعلیم وتربیه

f17000198

زکریا

محمدعارف

عبدالله

لیسه سنائی

213

بی نتیجه

f17000162

محمدسمین

محمدامین

محمدنسیم

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000283

نیک محمد

صالح محمد

نیازمحمد

لیسه سنائی

260

ادبیات ننگرهار

f17000790

اسماعیل

حاجی سلیمان

قاسم

لیسه سنائی

264

ادبیات انگلیسی کابل

f17000832

علی رضا

علی احمد

علی محمد

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000293

صفت الله

نورالله

حاجی غلام بهلول

لیسه سنائی

218

بی نتیجه

f17000160

زرگی

عبدالغفار

محب الله

لیسه سنائی

210

بی نتیجه

f17000154

محمدرفیع

غلام نبی

فضل احمد

لیسه سنائی

302

پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل

f17000135

فرهاد

غلام سنایی

غلام صدیق

لیسه سنائی

245

اداره وتجارت خوست

f17000151

محمدنسیم

محمدمحسن

شهاب الدین

لیسه سنائی

267

ادبیات انگلیسی کابل

f17000157

مسیح الله

غلام بهاوالدین

غوثی

لیسه سنائی

298

پوهنحی حقوق پوهنتون هرات

f17000697

عبدالجلیل

علی دوست

خداداد

لیسه سنائی

256

علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه

f17000132

عبداحکیم

هاشم

شجاع الله

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000179

نجیب الله

محمدهاشم

تازه گل

لیسه سنائی

212

بی نتیجه

f17000176

اشرف

عبدالرازق

یوسف علی

لیسه سنائی

279

فارمسی پوهنتون کابل

f17000199

امین الله

رحیم الله

عبدالحمید

لیسه سنائی

221

بی نتیجه

f17000194

سیدمعصوم

سیدداودشاه

سیدانورشاه

لیسه سنائی

219

بی نتیجه

f17000200

رحمت الله

اسدالله

حاجی اخترمحمد

لیسه سنائی

269

شرعیات ننگرهار

f17000196

بسم الله

نجیب الله

حسین علی

لیسه سنائی

212

بی نتیجه

f17000192

نویدالله

غلام حضرت

غلام صدیق

لیسه سنائی

212

بی نتیجه

f17000163

رحمت الله

حضرت گل

معراج الدین

لیسه سنائی

251

تعلیم تربیه ننگرهار

f17000169

سیدوحیدالله

سیدفرید شاه

سیدلطیف

لیسه سنائی

231

بی نتیجه

f1700177

عبدالخالق

رسول داد

سلطان علی

لیسه سنائی

251

تعلیم تربیه هرات

f17000150

عصمت الله

علی مرد

محمدطاهر

لیسه سنائی

266

روانشناسی پوهنتون کابل

f17000230

احمدشاه

غلام رسل

جاروکش

لیسه سنائی

281

تعلیم تربیه هرات

f17000241

عبدالواحد

غلام جیلانی

محمدظاهر

لیسه سنائی

297

روانشناسی پوهنتون کابل

f17000099

عبدالرحمن

عبدالرحیم

فقیراحمد

لیسه سنائی

286

ژورنالیرم پوهنتون کابل

f17000119

محمدداود

مرزاگل

جان محمد

لیسه سنائی

260

ادبیات دری پوهنتون کابل

f17000244

احمد

حسین علی

عیدمحمد

لیسه سنائی

271

کمپیوترساینس پوهنتون پولیتخنیک

f17000252

حیات الله

محمدامان

حسین

لیسه سنائی

299

پوهنحی حقوق پوهنتون هرات

f17000262

عارف

محمدهاشم

حسین

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000121

محمداسماعیل

خلیل الله

غلام ایشان

لیسه سنائی

230

بی نتیجه

f17000170

شوکت الله

زغرگل

نازک

لیسه سنائی

216

بی نتیجه

f17000278

حسیب الله

امام الدین

محمددین

لیسه سنائی

298

مهندسی ساختمانی پولیتخنیک

f17000280

سردارمحمد

حاجی دین محمد

حاجی جمعه خان

لیسه سنائی

160

ناکام

f17000161

ظیف الله

غلام درویش

روشندل

لیسه سنائی

190

بی نتیجه

f17000172

مومن خان

عبدالستارخان

حاجی غلام قادر

لیسه سنائی

210

بی نتیجه

f17000149

شیرخان

نادرخان

خدای نظر

لیسه سنائی

300

پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات

f17000165

محمدعابد

حاجی مرزامحمد

دین محمد

لیسه سنائی

210

بی نتیجه

f17000193

اجمل

فدامحمد

نیک محمد

لیسه سنائی

240

تعلیم تربیه بلخ

f17000283

محمدفهیم

میرآغا

غلام نبی

لیسه سنائی

255

پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ

f17000180

سیدنقیب

سیدعبدالله

سیدعبدالحنان

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000281

روزی خان

غلام سرور

فضل احمد

لیسه سنائی

230

بی نتیجه

f17000272

عبدالواسع

غلام غوث

غلام حیدر

لیسه سنائی

150

ناکام

f17000288

عتیق الله

محمدعلی

قربان علی

لیسه سنائی

266

بی نتیجه

f17000291

امان االله

سیداسحق

سیدمومن

لیسه سنائی

245

روانشناسی پوهنتون کابل

f17000197

علی جان

محمداسحق

محمدعلی

لیسه سنائی

241

روانشناسی پوهنتون بامیان

f17000146

عبدالله

صفی الله

مدیرحاجی گل

لیسه سنائی

236

زراعت غزنی

f17000171

بشیر

غلام نقشبند

غلام غوث

لیسه سنائی

231

بی نتیجه

f17000182

احمدسیر

محمدابراهیم

یارمحمد

لیسه سنائی

235

بی نتیجه

f17000147

عبدالباسط

عبدالخالق

غلام صدیق

لیسه سنائی

233

بی نتیجه

f17000174

علی رضا

غلام رضا

حاجی محمدجمعه

لیسه سنائی

247

دیپارتمنت سینماپوهنتون کابل

f17000267

جاویداحمد

امام الدین

ضیاالدین

لیسه سنائی

201

بی نتیجه

f17000167

زکریا

غلام شاه

رمضان

لیسه سنائی

225

بی نتیجه

f17000178

حکمت الله

غلام حضرت

گلون

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000166

ندامحمد

عطا محمد

غلام دستگیر

لیسه سنائی

237

تعلیم تربیه بدخشان

f17000187

سیدحامد

سیدمحمدعلی

سیدعبدالعلی

لیسه سنائی

230

زراعت بدخشان

f17000188

نجیب الله

عبدالمعروف

عبدالروف

لیسه سنائی

218

تعلیم تربیه غزنی

f17000164

محمدنعیم

علی رضا

خان محمد

لیسه سنائی

200

بی نتیجه

f17000195

عبیدالله

گل محمد

تازه گل

لیسه سنائی

230

بی نتیجه

f17000173

شکر الله

عصمت الله

نعمت الله

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000842

رحمت الله

علی رضا

گل محمد

لیسه سنائی

235

بی نتیجه

f17000233

محمدقاسم

علی محمد

رحمت الله

لیسه سنائی

228

تعلیم تربیه غزنی

f17000175

محمدشهیر

محمدانور

محمدسرور

لیسه سنائی

232

زراعت بدخشان

f17000317

احمدیما

آزادخان

رجب علی

لیسه سنائی

246

ادبیات پوهنتون بلخ

f17000265

مسعومنگلی

محمدداود

جان محمد

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000298

سمیع الله

دادمحمد

غلام محمد

لیسه سنائی

243

انستیتوت غضنفربخش دندان

f17000324

رحمت الله

الله بمان

عبدالاحمد

لیسه سنائی

218

بی نتیجه

f17000829

درمحمد

دادمحمد

سیدمحمد

لیسه سنائی

251

اقتصادبدخشان

f17000273

نعمت الله

عبدالقدوس

غلام سرور

لیسه سنائی

241

تعلیم تربیه غزنی

f17000299

سیدمحمدیوسف

سیدافندی

سیدعبدالوهاب

لیسه سنائی

241

اداره وتجارت خوست

f17000316

محمدشفیق

محمدصادق

یارمحمد

لیسه سنائی

231

تعلیم تربیه پکتیا

f17000307

محمدانعام

محمداکبر

محمدحسن

لیسه سنائی

271

دیپارتمنت ادبیات دری پوهنتون کابل

f17000289

محمدباقر

عارف

حسین بخش

لیسه سنائی

241

دیپارتمنت انگلیسی پوهنتون کابل

f17000308

مرتضی

محمدانور

محرم

لیسه سنائی

261

دیپارتمنت ادبیات دری پوهنتون کابل

f17000253

شفیق الله

شفیع الله

شیرالله

لیسه سنائی

151

ناکام

f17000282

صفی الله

خان محمد

عبدالله

لیسه سنائی

256

تعلیم تربیه پکتیا

f17000156

عبدالباری

محمدهاشم

غلام دستگیر

لیسه سنائی

211

بی نتیجه

f17000130

نورالله

غلام معروف

حاجی محمدکبیر

لیسه سنائی

219

بی نتیجه

f17000123

نقیب الله

قدرت الله

گل احمد

لیسه سنائی

146

ناکام

f17000145

میرویس خان

هزاره گل

حاجی مرزاگل

لیسه سنائی

221

بی نتیجه

f17000140

مختاراحمد

ذبیح الله

عبدالرزاق

لیسه سنائی

221

تعلیم تربیه غزنی

f17000122

عبدالجبار

غلام قادر

عبدالنبی

لیسه سنائی

201

بی نتیجه

f17000158

حمیدالله

حضرت گل

معراج الدین

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000155

مجیب الله

میرآقا

حاجی غلام رسول

لیسه سنائی

247

بی نتیجه

f17000153

نثاراحمد

حاجی شمس الدین

سلطان جان

لیسه سنائی

135

بی نتیجه

f17000148

نصیراحمد

غلام قادر

غلام بهاوالدین

لیسه سنائی

230

بی نتیجه

f17000134

سمیع الله

حفیظ الله

جان محمد

لیسه سنائی

218

بی نتیجه

f17000127

وحیدالله

حاجی محمدعلم

منگل شاه

لیسه سنائی

210

بی نتیجه

f17000125

رحمت الله

عبدالواسع

عبدالرحمن

لیسه سنائی

200

بی نتیجه

f17000137

حشمت الله

غلام بهلول

حاجی رجب

لیسه سنائی

245

بی نتیجه

f17000778

مختاراحمد

شیراحمد

نوراحمد

لیسه سنائی

230

بی نتیجه

f17000143

عیدمحمد

زمری

یارمحمد

لیسه سنائی

219

بی نتیجه

f17000806

محمدناصر

خان محمد

حاجی عبدالحق

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000231

روح الله

خانعلی

عوض علی

لیسه سنائی

219

بی نتیجه

f17000202

حمیدالله

حاجی محمدنعیم

حاجی محمدخان

لیسه سنائی

230

زراعت غزنی

f17000201

محمدخالد

محمدولی

منگل

لیسه سنائی

235

بی نتیجه

f17000785

سمیر

محمدیاسین

جلات خان

لیسه سنائی

280

ژورنالیزم پوهنتون هرات

f17000212

آرمین

نصیراحمد

غلام نبی

لیسه سنائی

267

ژورنالیزم پوهنتون هرات

f17000217

جاوید

کمال الدین

دین محمد

لیسه سنائی

251

ادبیات پوهنتون هرات

f17000215

توکلی

جان محمد

عبدالاحمد

لیسه سنائی

216

بی نتیجه

f17000214

مسعوداحمد

مخامه

میرزابازگل

لیسه سنائی

229

تعلیم تربیه غزنی

f17000

اجمل

حفیظ الله

جان محمد

لیسه سنائی

246

تعلیم تربیه هرات

f17000229

محمدفهیم

محمدافندی

احمدشاه

لیسه سنائی

231

زراعت خوست

f17000210

سمیع الله

بسم الله

محمدکریم

لیسه سنائی

219

بی نتیجه

f17000240

محمدنعیم

محمدقاسم

حاجی سمندر

لیسه سنائی

211

بی نتیجه

f17000228

عبدالله

محمدامان

حسین علی

لیسه سنائی

181

بی نتیجه

f17000211

محمدحسن

سخیداد

غلام سخی

لیسه سنائی

231

تعلیم تربیه خوست

f17000236

گلبدین

حضرت خان

ببرگ

لیسه سنائی

221

بی نتیجه

f17000780

محمدکبیر

محمدنصیر

محمدامان

لیسه سنائی

246

بی نتیجه

f17000254

رفیع الله

عبدالله

گل محمد

لیسه سنائی

211

بی نتیجه

f17000206

احمدمیرویس

محمدامان

عبدالکریم

لیسه سنائی

215

بی نتیجه

f17000213

همایون

جان محمد

شیرمحمد

لیسه سنائی

231

تعلیم تربیه غزنی

f17000216

حمیدالله

نصرالدین

گل الدین

لیسه سنائی

241

تعلیم تربیه غزنی

f17000108

غلام جاوید

غلام سخی

عبدالمجید

لیسه سنائی

221

بی نتیجه

f17000114

حاجی نورالله

عبدالرحیم

حاجی غلام جان

لیسه سنائی

217

بی نتیجه

f17000097

شفیق الله

شکرالله

جمعه خان

لیسه سنائی

225

بی نتیجه

f17000106

امیدالله

محمدیوسف

عبدالروف

لیسه سنائی

150

ناکام

f17000095

محمدندیم

محمدعظیم

عبدالحکیم

لیسه سنائی

250

بی نتیجه

f17000822

عزیزالله

غلام غوث

غلام سخی

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000111

زمری

حمیدالله

عبدالرحمن

لیسه سنائی

230

علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان

f17000104

فریدون

غلام سنایی

غلام دستگیر

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000096

رحیم الله

محب الله

محمود

لیسه سنائی

235

بی نتیجه

f17000098

احمدبلال

حاجی شیرآغا

غلام نبی

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000118

ولی محمد

بسم الله

اخترمحمد

لیسه سنائی

190

بی نتیجه

f17000113

محمدولید

عبدالوهاب

عبدالسلام

لیسه سنائی

218

بی نتیجه

f17000112

محمدیاسین

عبدالوهاب

غلام حیدر

لیسه سنائی

222

بی نتیجه

f17000103

الله محمد

مهتاب الدین

غلام محمد

لیسه سنائی

236

تعلیم تربیه غزنی

f17000105

عبدالمعصوم

عبدالروف

عبدالعزیز

لیسه سنائی

215

بی نتیجه

f17000120

احمدمختار

ذبیح الله

عبدالرازق

لیسه سنائی

180

بی نتیجه

f17000093

محمدبشیر

ملابراتعلی

نورگل

لیسه سنائی

236

بی نتیجه

f17000101

حبیب زاده

محمدزاده

عبدالجلیل

لیسه سنائی

139

تعلیم تربیه ننگرهار

f17000094

هیواد

محمدرفیع

محمدحسین

لیسه سنائی

265

ادبیات انگلیسی کابل

f17000102

صدیق الله

حضرت گل

عین الدین

لیسه سنائی

245

تعلیم تربیه ننگرهار

f17000117

عبدالباری

محمدبای

مولوی بسم الله

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000311

روح الله

محمدجمعه

خداداد

لیسه سنائی

230

بی نتیجه

f17000110

احمدشکیب

جمعه گل

آقاگل

لیسه سنائی

224

بی نتیجه

f17000100

فریدون

مقصودالدین

فخرالدین

لیسه سنائی

210

بی نتیجه

f17000821

حزب الله

غلام ربانی

ماماگل

لیسه سنائی

226

بی نتیجه

f17000115

جاویداحمد

سیدخان

میرافغان

لیسه سنائی

231

تعلیم تربیه غزنی

f17000116

نصرت الله

عبدالغفار

عبدالخالق

لیسه سنائی

234

تعلیم تربیه غزنی

f17000107

احمدمنیر

اسدالله

غلام صدیق

لیسه سنائی

220

بی نتیجه

f17000255

محمدبشیر

محمدنبی گل

شیرگل

لیسه سنائی

235

تعلیم تربیه غزنی

f17000250

محمدرضا

محمدناظم

اخترمحمد

لیسه سنائی

241

تعلیم تربیه ننگرهار

f17000259

علی

محمداسحق

علی خان

لیسه سنائی

191

بی نتیجه

f17000243

ذکریا

عبدالله

حسین علی

لیسه سنائی

257

زراعت کندز

f17000772

نقیب الله

عبدالواحد

حاجی پیرگل

لیسه سنائی

231

بی نتیجه

f17000257

مرتضی

محمدعلی

عبدالحسین

لیسه سنائی

286

پوهنحًي ساینس پوهنتون کابل

f17000249

محمدجان

غلام یحیی

سلطان حمید

لیسه سنائی

236

تعلیم تربیه هلمند

f17000771

نورالحق

عبدالواحد

پیرگل

لیسه سنائی

240

دیبارتمنت ادبیات انگلیسی پوهنتون تعلیم تربیه

f17000270

نعیم الله

قربانعلی

جمع گل

لیسه سنائی

221

بی نتیجه

f17000261

کامران

علی

حسین

لیسه سنائی

245

بی نتیجه

f17000275

اجمل خان

حاجی غلام جان

خان گل

لیسه سنائی

223

بی نتیجه

f17000271

نورالله

عبدالله

میرحسین

لیسه سنائی

244

بی نتیجه

f17000277

حسیب الله

محمدهمایون

محمدابراهیم

لیسه سنائی

218

بی نتیجه

f17000242

امام الدین

فضل الدین

محمدالدین

لیسه سنائی

217

بی نتیجه

f17000279

خوشحال

عبدالسلام

عبداللطیف

لیسه سنائی

160

ناکام

f17000274

مسعودالله

محمدظریف

محمدعظیم

لیسه سنائی

226

بی نتیجه

f17000229

احمدشکیب

حسین بخش

الله بخش

لیسه سنائی

260

ادبیات هرات

f17000185

محمدادریس

حسن علی

غلام علی

لیسه سنائی

245

بی نتیجه

f17000258

عبدالجمیل

عبدالقیوم

محب علی

لیسه سنائی

225

بی نتیجه

f17000209

خیرمحمد

سلام جان

محمدکریم

لیسه سنائی

226

بی نتیجه

f17000269

احمدخالد

غلام جان

محمدکریم

لیسه سنائی

201

بی نتیجه

f17000798

حفیظ الله

حاجی عبدالرحمن

جان محمد

لیسه سنائی

224

بی نتیجه

f17000319

آیت الله

همایون

حاجی حسین

لیسه سنائی

229

بی نتیجه

f17000295

وحیدالله

عبدالله

محمدالله

لیسه سنائی

214

بی نتیجه

f17000323

زبیرالله

عبدالصمد

سیداحمد

لیسه سنائی

229

بی نتیجه

f17000321

نعمت الله

جان محمد

رازمحمد

لیسه سنائی

228

بی نتیجه

f17000818

صفت الله

عیدمحمد

شیرمحمد

لیسه سنائی

151

ناکام

f17000285

علی جان

رمضان

غلام رسول

لیسه سنائی

201

بی نتیجه

f17000813

حسین

علی بخش

محمدنبی

لیسه سنائی

299

اقتصادپوهنتون کابل

f17000774

محمدمهدی

علی مدد

علی جان

لیسه سنائی

190

بی نتیجه

f17000138

محمدهادی

محمدحسین

غلام حسین

لیسه سنائی

260

دیبارتمنت ریاضی پوهنتون تعلیم تربیه

f17000133

جانان

گل محمد

جمعه نور

لیسه سنائی

210

بی نتیجه

f17000129

امیدشاه

محمدداود

محمدظاهر

لیسه سنائی

223

بی نتیجه

f17000139

عارف

قادر

محمدجان

لیسه سنائی

229

علوم اجتماعی پوهنتون بامیان

f17000142

عبدالباسط

عبدالله جان

غلام سنایی

لیسه سنائی

228

بی نتیجه

f17000181

منظوراحمد

فدامحمد

غلام دستگیر

لیسه سنائی

229

بی نتیجه

f17000131

حنیف جان

محمدداود

حاجی آقاگل

لیسه سنائی

241

زراعت غزنی

f17000128

تیمورشاه

محمدنادر

علی جان

لیسه سنائی

223

بی نتیجه

f17000144

حسیب الله

بهاوالدین

بازمحمد

لیسه سنائی

228

بی نتیجه

f17000136

احسان الله

محمدیونس

اصل الدین

لیسه سنائی

231

تعلیم تربیه غزنی

f17000124

عبدالوکیل

عبدالشکور

حاجی محمدظاهر

لیسه سنائی

236

بی نتیجه

f17000290

عارف حسین

ناظرحسین

شاه جهان

لیسه سنائی

245

تعلیم تربیه جوزجان

f17000312

محمدذکی

موسی خان

رمضان

لیسه سنائی

160

ناکام

f17000297

مرتضی

غلام حسن

غلام رسول

لیسه سنائی

223

بی نتیجه

f17000287

رحمت الله

غلام محمد

محمدابراهیم

لیسه سنائی

228

بی نتیجه

f17000315

محمدخالد

عبدالظاهر

آقامحمد

لیسه سنائی

222

بی نتیجه

f17000318

نصیب الله

عبدالبصیر

عبدالحمید

لیسه سنائی

180

بی نتیجه

f17000300

محمداسحق

محمدناصر

حسین بخش

لیسه سنائی

245

بی نتیجه

f17000831

روح الله

علی واسه

محمدکاظم

لیسه سنائی

201

بی نتیجه

f17000245

احمدفرجاد

محمدامین

غلام غوث

لیسه سنائی

151

ناکام

f17000309

خال محمد

حاجی محمد

عبدالله

لیسه سنائی

221

بی نتیجه

f17000126

صالح محمد

عبدالستار

عبدالباقی

لیسه سنائی

227

بی نتیجه

f17000306

وحیدالله

شاه محمود

امیرمحمد

لیسه سنائی

229

بی نتیجه

f17000305

نصرت الله

غلام دستگیر

نورگل

لیسه سنائی

237

بی نتیجه

f17000302

خالد

خلیل الله

حیات الله

لیسه سنائی

226

بی نتیجه

f17000303

فریدون

عبدالستار

محب علی

لیسه سنائی

239

تعلیم تربیه غزنی

f17000304

حکمت الله

عبدالرحیم

محمد امان

لیسه سنائی

226

بی نتیجه

f17000292

میرویس

محمدعوض

سیداحمد

لیسه سنائی

251

دیپارتمنت پیداگوژی پوهنتون کابل

f17000248

امید

محمدظریف

محمدعظیم

لیسه سنائی

230

بی نتیجه

f17000

جمشیدالله

محمدیوسف

عبدالروف

لیسه سنائی

267

شرعیات ننگرهار

f17000

سیدوارث

خواجه محمدشریف

خواجه عزت میر

غلام حیدرخان

300

پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولیتخنیک

f17000

احمدبهزاد

عبدالاحد

عبدالحی

عبدالهادی داوی

305

 پوهنحی ایجنیري پوهنتون بلخ

f17000

عبدالطیف

محمداسحق

طوی محمد

خسروبلخي

300

پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولیتخنیک

f17000

عبدالرحیم

محمود

احمد

خولنکاش

300

پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولیتخنیک

f17000

مصطفی

میرزاحسین

صفرمحمد

ذکورلومان جاغوری

300

پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولیتخنیک

f17000

عصمت الله

اسحق علی

غلام علی

ذکور فیضیه

305

پوهنحی حقوق پوهنتون کابل

جلال آباد

September 2nd, 2013

ID

اسم

ولد

ولدیت

نام مکتب

نمره

نتيجه

f17

فضل الحق

سیدانگل

میرامان خان

شهيدعارف

180

بی نتیجه

f17

جمیل الرحمان

شمس الرحمان

شیرزادخان

شهيدعارف

200

بی نتیجه

f17

آدم خان

عمرخان

گل ملا

شهيدعارف

150

بی نتیجه

f17

کامران

جمال

امیرجان

شهيدعارف

190

بی نتیجه

f17

شریف الله

عبدالمومن

محمدزمان

شهيدعارف

15

بی نتیجه

f17

طاهر

نورالحق

عبدالهادی

شهيدعارف

220

بی نتیجه

f17

رومل

ثناگل

عبدالغیاث

شهيدعارف

180

بی نتیجه

f17

عامرخان

محمدمبین

عبدالستار

شهيدعارف

164

بی نتیجه

f17

میرزمان

منورخان

حاجی افضل

شهيدعارف

210

بی نتیجه

f17

فرید الله

شفیق الله

شاه ولی خان

شهيدعارف

195

تربیه معلم

f17

ذاکرالله

اسدالله

غلام سخی

شهيدعارف

220

بی نتیجه

f17

برکت الله

امان الله

طاهرخان

شهيدعارف

180

بی نتیجه

f17

ذبیح الله

فقیرحسین

شیرحسین

شهيدعارف

50

بی نتیجه

f17

طیب الله

عبدالمومن

عبدالوارث

شهيدعارف

55

بی نتیجه

f17

گل احمد

لعل زاده

حاجی گل میری

شهيدعارف

120

بی نتیجه

f17

عرفان الله

حیات الله

سرداراحمد

شهيدعارف

140

بی نتیجه

f17

عبدالله

نجیب الله

رحمت الله

شهيدعارف

230

زراعت لغمان

f17

سمیع الله

نیازالله

سیدعمر

شهيدعارف

210

ادبیات لغمان

f17

ادریس

محمدگل

بسم الله

شهيدعارف

225

اداره وتحارت خوست

f17

زین الله

نجیب الله

موسی خان

شهيدعارف

180

بی نتیجه

f17

سیدمحبوب

سیداحمدشاه

سیدبابوحان

شهيدعارف

210

بی نتیجه

f17

خیرالله

نثار

محمدعلی

شهيدعارف

198

بی نتیجه

f17

سنگر

محمدایوب

فصی قادر

شهيدعارف

80

بی نتیجه

f17

صفت الله

حاجی برات

جمعه خان

شهيدعارف

126

بی نتیجه

f17

خالد

غلام دستگیر

بادام

شهيدعارف

215

زراعت کنر

f17

وحیدالله

صدیق الله

محمدالله

نجم الجهاد

210

بی نتیجه

f17

ضیاالدین

میم رازق

ظابط

نجم الجهاد

200

بی نتیجه

f17

نصرت الله

امرالله

سدرالله

نجم الجهاد

187

بی نتیجه

f17

ذبیح الله

منگل

.

نجم الجهاد

214

تعلیم تربیه

f17

صدیق الله

شاه محمود

احمدجان

نجم الجهاد

235

ادبیات لغمان

f17

نصاراحمد

مسعود

محمداسحق

نجم الجهاد

215

تعلیم تربیه

f17

حفیظ الله

محمدشریف

امیرمحمد

نجم الجهاد

225

ادبیات لغمان

f17

نصرت الله

عبدالرشید

عبدالمجید

نجم الجهاد

198

تربیه معلم

f17

گل علم

مهمند

جمعه گل

نجم الجهاد

221

تعلیم تربیه

f17

ریدی گل

زیرگل

گل شاه

نجم الجهاد

195

تربیه معلم

f17

عبدالواسع

عبدالستارخان

عبدالغفارخان

نجم الجهاد

190

تربیه معلم

f17

عظیم الله

رسول خان

پاینده گل

نجم الجهاد

210

تعلیم تربیه

f17

محمدیونس

ملاعمر

محمدشاه

نجم الجهاد

212

تعلیم تربیه

f17

عبدالله

جعفر

سیدگل

نجم الجهاد

215

تعلیم تربیه

f17

سعادت

تحصیل

محمدعمران

نجم الجهاد

191

بی نتیجه

f17

حضرت بلال

نورسید

لعل سید

نجم الجهاد

230

ادبیات لغمان

f17

حنیف الله

رفیع الله

شکرخان

نجم الجهاد

191

تربیه معلم

f17

ابراهیم

نظرخان

نظیرگل

نجم الجهاد

225

تعلیم تربیه

f17

ثمرگل

غنم گل

گلات

نجم الجهاد

211

تربیه معلم

f17

اکرام الله

داوودخان

میرعلم خان

نجم الجهاد

217

تربیه معلم

f17

ریاض

نیازمحمد

عبدالواصل

نجم الجهاد

235

ادبیات لغمان

f17

ایمل خان

عبدالستار

میرزمان خان

نجم الجهاد

235

ادبیات لغمان

f17

جاوید

سیدعالم

حاجی میرزمان

نجم الجهاد

214

تعلیم تربیه

f17

اسدالله

عبدالغفار

رحمت جان

نجم الجهاد

244

شرعیات

f17

عطاوالله

رحمت الله

رحمت جان

نجم الجهاد

236

ادبیات لغمان

f17

جاوید

یوسف خان

سیدرحمان

نجم الجهاد

244

شرعیات

f17

ذکرالله

گلمیر

محمدزیورخان

نجم الجهاد

231

ادبیات لغمان

f17

رحمت گل

محبوب الله

نورالله

نجم الجهاد

244

شرعیات

f17

زاهدالله

مختار

رستم

نجم الجهاد

214

تعلیم تربیه

f17

حیات الله

غلام سخی

نورمحمد

نجم الجهاد

245

شرعیات

f17

الله یار

سردارمحمدخان

مرزامسافرخان

نجم الجهاد

231

ادبیات لغمان

f17

امیرحمزه

محمدامین

عمرزی

نجم الجهاد

243

شرعیات

f17

امان االله

اصیل خان

خوشرنگ

نجم الجهاد

218

تعلیم تربیه

f17

محمدنسیم

محمدعسکر

عبدالمحمد

نجم الجهاد

170

بی نتیجه

f17

ریاض الله

سیدحسن

عثمان جان

نجم الجهاد

197

بی نتیجه

f17

زبیر

محمدجان

محمدحسین

نجم الجهاد

224

تعلیم تربیه

f17

محمدخلیل

فقیر

عبدالرحمان

نجم الجهاد

213

بی نتیجه

f17

احمدولی

ولی جان

میرجان

نجم الجهاد

199

بی نتیجه

f17

ریاض

نورآغا

منگل

نجم الجهاد

217

بی نتیجه

f17

سیداسرار

عبدالوهاب

عبدالنبی

نجم الجهاد

151

بی نتیجه

f17

هیواد

نورآغا

حاجی منگل

نجم الجهاد

236

ادبیات لغمان

f17

یارگل

جلات خان

لعل گل

نجم الجهاد

231

ادبیات لغمان

f17

زاهدالله

حاجی نورسید

میرعلم

نجم الجهاد

234

ادبیات لغمان

f17

احمدخالد

زلمی

حاجی عالم

افغان مراد

220

بی نتیجه

f17

سمیع الله

سلطان رضا

سیدمیرحمزه

افغان مراد

239

تعلیم تربیه ننگرهار

f17

حسیب الله

صلاح الدین

میراحمد

افغان مراد

243

شرعیات کندهار

f17

خیبر

زلمی

عبداللطیف

افغان مراد

224

تعلیم تربیه ننگرهار

f17

احمدضیٱ

پیرمحمد

عبدالاحمد

افغان مراد

235

بی نتیجه

f17

یوسف

حاجی رییس

حاجی اسدالله

افغان مراد

243

زراعت پکتیا

f17

اعطی الله

حاجی غلام صدیق

غلام فاروق

افغان مراد

254

شرعیات ننگرهار

f17

زاهدالله

عبدالوهاب

محمداسلام

افغان مراد

246

شرعیات کنر

f17

محمدنذیر

سیدعظیم

گل

افغان مراد

232

بی نتیجه

f17

سمیراحمد

ولی محمد

جمعه محمد

افغان مراد

253

بی نتیجه

f17

فریدالله

عبدالجلیل

عبدالکریم

افغان مراد

265

کمپیوترساینس کنر

f17

نجیم خان

تحصیل خان

عظیم الدین

افغان مراد

190

بی نتیجه

f17

شوکت

شاه محمود

عبدالجبار

افغان مراد

193

بی نتیجه

f17

هلال احمد

شاه محمود

محمدسرور

افغان مراد

219

تعلیم تربیه

f17

صبورشاه

تیمورشاه

داوودشاه

افغان مراد

270

کمپیوترساینس کنر

f17

ذبیح الله

محمدحنیف

حاجی اول شاه

افغان مراد

230

هنرهاموسیقی

f17

عاشق الله

جنت گل

محمدگل

افغان مراد

231

زراعت خوست

f17

محبوب الله

صفی الله

شکرالله

افغان مراد

210

بی نتیجه

f17

سمسور

عبدالواسع

عبدالصمد

افغان مراد

243

بی نتیجه

f17

امید

امیرجان

صاحب خان

افغان مراد

264

بی نتیجه

f17

هدایت

انحرگل

محمدقاسم

افغان مراد

235

بی نتیجه

f17

عبدالعزیز

نورالحق

نورولی خان

افغان مراد

258

زراعت ننگرهار

f17

لیاقت الله

امام الدین

نوراحمددین

افغان مراد

235

شرعیات کندهار

f17

معین خان

لعل زرین

حاجی کریم

افغان مراد

230

تعلیم وتربیه

f17

محمدحامد

محمدسرور

عبدالمطلب

ننگرهارشپی لیسه

234

بی نتیجه

f17

جنت خان

شرین خان

موسی خان

ننگرهارشپی لیسه

213

بی نتیجه

f17

حکمت الله

حضرت عمر

.

ننگرهارشپی لیسه

214

بی نتیجه

f17

فواد

محمداسحق

حبیب جان

ننگرهارشپی لیسه

234

ادبیات لغمان

f17

همایون

عبدالظاهر

میراحمدشاه

ننگرهارشپی لیسه

218

تعلیم تربیه

f17

نورالامین

نورزاخان

موسی

ننگرهارشپی لیسه

180

بی نتیجه

f17

صدیق الله

عبدالحمید

سالم جان

ننگرهارشپی لیسه

120

ناکام

f17

فضل الربی

پیداگل

پاینده گل

ننگرهارشپی لیسه

190

بی نتیجه

f17

سباوون

محمد

محمدهاشم

ننگرهارشپی لیسه

243

زراعت هلمند

f17

فرمان

نورمحمد

نایب خان

ننگرهارشپی لیسه

210

بی نتیجه

f17

نام غلط

محمدنور

ذرگل

ننگرهارشپی لیسه

160

ناکام

f17

خان آغا

محمدافضل

محمدجان

ننگرهارشپی لیسه

128

ناکام

f17

رفیع الله

گلستان

محمدگل

ننگرهارشپی لیسه

230

زراعت غزنی

f17

جمال الدین

علی محمد

گل محمد

ننگرهارشپی لیسه

190

بی نتیجه

f17

احمدالله

عزیزالله

محمدامان

ننگرهارشپی لیسه

280

اقتصادننگرهار

f17

حیات الله

عظیم الله

نواب

ننگرهارشپی لیسه

130

ناکام

f17

نورمحمد

یارمحمد

پیرمحمد

ننگرهارشپی لیسه

220

تعلیم تربیه

f17

اختیارالله

اشرف گل

سعادتمند

ننگرهارشپی لیسه

235

ادبیات لغمان

f17

غیرت گل

خیالگل

ثنٱگل

ننگرهارشپی لیسه

230

تعلیم تربیه

f17

حمیدلله

عبدالمحمد

محمدعالم

ننگرهارشپی لیسه

243

اداره وتجارت خوست

f17

ملیار

بازمحمد

سیدمحمد

ننگرهارشپی لیسه

180

بی نتیجه

f17

محمدشعیب

محمدحسین

عبدالروف

ننگرهارشپی لیسه

220

بی نتیجه

f17

محمدسلیم

ممتاز

عمرجان

ننگرهارشپی لیسه

140

ناکام

f17

ضیاالدین

خیال الدین

رحم الدین

ننگرهارشپی لیسه

250

شرعیات ننگرهار

f17

هدایت

ظریف

نورمحمد

ننگرهارشپی لیسه

230

زراغت لغمان

f17

نیک محمد

علی محمد

میرمحمد

ننگرهارشپی لیسه

255

شرعیات خوست

f17

خالدخان

محمدعسکرخان

سلام جان

ننگرهارشپی لیسه

220

تعلیم تربیه تخار

f17

عاشق الله

عبدالحق

عبدالرزاق

ننگرهارشپی لیسه

125

ناکام

f17

حمیدالله

اعوذباالله

شیرولی

ننگرهارشپی لیسه

190

بی نتیجه

f17

شکرالله

میرحاتم

بخت جمال

تجربوی لیسه

240

زراعت ننگرهار

f17

لیاقت

محمد

محمدرسول

تجربوی لیسه

242

تعلیم وتربیه

f17

ویس الدین

جمال الدین

محمدین

تجربوی لیسه

256

زراعت خوست

f17

عبداسمیر

عبدالقدیر

عبدالکریم

تجربوی لیسه

245

بی نتیجه

f17

سردارآغا

سیدقاسم

فضل الرحمان

تجربوی لیسه

230

بی نتیجه

f17

عبدالله

سمیع الله

امین الله

تجربوی لیسه

220

زراعت کنر

f17

ذکرالله

غلام صدیق

نظیرگل

تجربوی لیسه

230

بی نتیجه

f17

ولی الله

عین الله

خان ملک

تجربوی لیسه

220

تعلیم وتربیه

f17

ذبیح الله

روح الله

گل حسین

تجربوی لیسه

245

ادبیات لغمان

f17

حامد

سردارولی

محمدزمان

تجربوی لیسه

220

بی نتیجه

f17

روح الله

محمداشرف

محمدجمعه

تجربوی لیسه

230

ادبیات لغمان

f17

محبوب الرحمان

بوستان

محمدگل

تجربوی لیسه

243

ادبیات لغمان

f17

شفیع الله

حفیظ الله

محمدسعید

تجربوی لیسه

140

ناکام

f17

نسیم الحق

میانورالحق

پاینده محمد

تجربوی لیسه

255

شرعیات خوست

f17

محمدرفیع

شاه رحمان

گل رحمان

تجربوی لیسه

220

بی نتیجه

f17

فریدالله

ولایت خان

محمدنوروزخان

تجربوی لیسه

180

بی نتیجه

f17

ادریس

مقبول

نورالدین

تجربوی لیسه

230

ادبیات لغمان

f17

وضیع الله

عبادالرحمان

عسکرخان

تجربوی لیسه

220

بی نتیجه

f17

صفی الله

حال مراد

داوودشاه

تجربوی لیسه

240

بی نتیجه

f17

صباح الله

عبدالله

گل احمد

تجربوی لیسه

233

ادبیات لغمان

f17

صلاح الدین

عبدالمجید

فضل هادی

تجربوی لیسه

180

بی نتیجه

f17

احمدشعیب

مقصودالله

گل خان

تجربوی لیسه

120

ناکام

f17

داوود

دولت حان

الله جان

تجربوی لیسه

235

زراعت خوست

f17

محمدعلی

محمداسحق

پاینده محمد

تجربوی لیسه

170

بی نتیجه

f17

محمدقاسم

قسیم

محمداجان

تجربوی لیسه

230

ادبیات لغمان

f17

شکرالله

صلاح الدین

جلال الدین

تجربوی لیسه

220

بی نتیجه

f17

حامد

محمدحسین

محمدافضل

تجربوی لیسه

210

بی نتیجه

f17

فریدالله

عبدالفتاح

عبدالواحد

تجربوی لیسه

190

بی نتیجه

f17

همت الله

حاجی محمد

شمس الحق

تجربوی لیسه

235

بی نتیجه

f17

خالد

عبدالملک

عبدالحق

تجربوی لیسه

240

زراعت پکتیا

f17

ثناالله

محمدکریم

سحرگل

تجربوی لیسه

210

بی نتیجه

f17

ناصر

گل رحمان

سیدرحمان

تجربوی لیسه

254

ژورنالیرم ننگرهار

f17

خالد

بسم الله

مرزاگل

تجربوی لیسه

222

بی نتیجه

f17

خیال شاه

سنگرخان

جمال الدین

تجربوی لیسه

222

بی نتیجه

f17

فریدالله

زمری

سلطان محمد

تجربوی لیسه

222

بی نتیجه

f17

جاوید

حاجی گل

سلطان محمد

تجربوی لیسه

222

بی نتیجه

f17

عبدالناظر

عبدالرسول

عبدالقیوم

تجربوی لیسه

221

بی نتیجه

f17

سمسور امین

روح الامین

محمدشرین

تجربوی لیسه

221

بی نتیجه

f17

عبدالمومین

عبداللطیف

بابه جان

تجربوی لیسه

190

بی نتیجه

f17

عنایت الله

اسدالله

حبیب الله

تجربوی لیسه

221

بی نتیجه

f17

اسدالله

عمریار

نوربیک

تجربوی لیسه

250

زراعت پکتیا

f17

محمدیوسف

عبدالغفار

عبدالبصیر

تجربوی لیسه

221

بی نتیجه

f17

سیدعبدالغفار

سیدنعمت الله

سیدسعدالله

تجربوی لیسه

221

بی نتیجه

f17

حسیب الله

مطیع الله

سمیع الله

تجربوی لیسه

221

بی نتیجه

f17

پاثون

حضرت خان

حضرت میر

تجربوی لیسه

221

تعلیم وتربیه

f17

سهراب

نورالحق

عبدالله

تجربوی لیسه

215

بی نتیجه

f17

ویس

محمدهاشم

دادگل

تجربوی لیسه

200

بی نتیجه

f17

زیارمل

سیدنقیب

سیدجان

تجربوی لیسه

191

بی نتیجه

f17

عبدالهادی

عبدالغنی

عبدالحمید

تجربوی لیسه

212

بی نتیجه

f17

عبدالوهاب

عزیزاحمد

خان محمد

تجربوی لیسه

190

بی نتیجه

f17

فیض

عبدالعلی

محمدنطیف

تجربوی لیسه

200

بی نتیجه

f17

فراموز

عبدالوکیل

احمددین

تجربوی لیسه

259

اقتصادپروان

f17

جمیل الرحمان

خلیل الرحمن

ایوب خان

تجربوی لیسه

150

ناکام

f17

شهاب الدین

ضیاالدین

تجربوی لیسه

210

بی نتیجه

f17

فرهادالله

محمدسلیم

غلام سعید

تجربوی لیسه

220

بی نتیجه

f17

سمسور

شفیق الله

حضرت نور

تجربوی لیسه

220

بی نتیجه

f17

بشرمل

سیداکبر

محمدایوب

تجربوی لیسه

190

بی نتیجه

f17

احسان الله

نعمت الله

محمدجان

تجربوی لیسه

220

بی نتیجه

f17

رشاد

یارمحمد

شیراحمد

تجربوی لیسه

140

ناکام

f17

عزیزاحمد

الله محمد

یارمحمد

تجربوی لیسه

200

بی نتیجه

f17

یونس الرحمن

نورالرحمن

عسکرخان

تجربوی لیسه

180

بی نتیجه

f17

عبدالله

عبدالفهیم

عبدالحلیم

تجربوی لیسه

250

ساینس ننگرهار

f17

احمد

محمدحسین

غلام جان

تجربوی لیسه

220

بی نتیجه

f17

عبدالله

عبدالصبور

حبیب الله

تجربوی لیسه

220

بی نتیجه

f17

اخترگل

چنارگل

گتور

تجربوی لیسه

211

بی نتیجه

f17

بختیار

عبدالبصیر

حاجی کشمیر

تجربوی لیسه

180

بی نتیجه

f17

محمدمحسن

محمدقسیم

محمدرسول

تجربوی لیسه

246

تعلیم تربیه

f17

سهراب

عبدالغنی

علی احمد

تجربوی لیسه

219

بی نتیجه

f17

محبوب

پاچاجان

مصطفی

تجربوی لیسه

235

بی نتیجه

f17

تسل

عبدالرزاق

محمدنسیم

تجربوی لیسه

180

بی نتیجه

f17

مسرورالله

عظیم الله

فصیح الله

اصلاح

290

انجنیری ننگرهار

f17

همت الله

عبداللطیف

بابه جان

تجربوی لیسه

230

تعلیم تربیه

f17

شیرشاه

رحیم الله

لعل باز

تجربوی لیسه

201

بی نتیجه

f17

عنایت الله

امان الله

عبدالحنان

تجربوی لیسه

190

بی نتیجه

f17

بصیراحمد

شیراجان

شیرجان

تجربوی لیسه

240

زراعت غزنی

f17

امیرمحمد

عطامحمد

شایسته گل

تجربوی لیسه

219

بی نتیجه

f17

نثاراحمد

محمدنصیر

مرتضی خان

تجربوی لیسه

191

بی نتیجه

f17

شعیب خان

امام جان

محمدظریف

ننگرهارلیسه

287

اقتصادننگرهار

f17

خالد

ظفر

غیرت خان

تجربوی لیسه

219

بی نتیجه

f17

کشمیر

عبدالبصیر

عبدالعزیز

تجربوی لیسه

191

بی نتیجه

f17

ادریس

صورت خان

دریاجان

تجربوی لیسه

236

بی نتیجه

f17

عبدالصمد

محمداسحق

نورعلم

چکنوری لیسه

246

زراعت ننگرهار

f17

سمیع الله

محمدنسیم

نحیب محمد

تجربوی لیسه

231

تعلیم تربیه

f17

سیف الرحمن

عبدالرحمن

عطامحمد

تجربوی لیسه

249

زراعت لغمان

f17

فریدالله

عبدالدیدار

غلام فاروق

چکنوری لیسه

245

زراعت ننگرهار

f17

عبادالله

عبدالجبار

عبدالمنان

تجربوی لیسه

239

تعلیم تربیه البرونی

f17

پردیس

ملنگ

عبدالعزیز

تجربوی لیسه

256

شرعیات ننگرهار

f17

اورنگ

گتورخان

محمدعمر

تجربوی لیسه

190

بی نتیجه

f17

محمدعارف

حاجی شمشیر

افضل خان

اصلاح لیسه

198

بی نتیجه

f17

محمدعثمان

محمدسعید

محمدالله

اصلاح لیسه

256

بی نتیجه

f17

وحیدالله

شیرعلی

نورزلی

استقلال لیسه

205

بی نتیجه

f17

محمدابراهیم

عنایت الله

سیداکبر

استقلال لیسه

220

بی نتیجه

f17

سیدبصیرشاه

سیدمحبوب شاه

سیدمحمدشاه

استقلال لیسه

210

بی نتیجه

f17

زین الله

شیرافضل

دفترخان

استقلال لیسه

246

ادبیات لغمان

f17

شاه زمان

میرویس

عبدالجلیل

استقلال لیسه

241

نرسنگ کابل

f17

زید

میرویس

بهرام خان

استقلال لیسه

218

بی نتیجه

f17

شاداب

عبدالغنی

سیدجان

استقلال لیسه

238

بی نتیجه

f17

احمدفواد

طلامحمد

بازمحمد

استقلال لیسه

218

بی نتیجه

f17

هلال حسین

کوچی

محمدحسین

استقلال لیسه

201

بی نتیجه

f17

صفی الله

نصرت الله

علی جان

استقلال لیسه

181

بی نتیجه

f17

اکرام الله

نقیب الله

غلام محمد

استقلال لیسه

218

بی نتیجه

f17

نورالرحمن

فیض الرحمن

محمد

استقلال لیسه

221

بی نتیجه

f17

عبدالسبحان

محمدیونس

محمدیوسف

استقلال لیسه

231

بی نتیجه

f17

خالد

باجوری

محمدنور

استقلال لیسه

256

تعلیم تربیه خوست

f17

حزب الله

امین الله

فقیرالله

استقلال لیسه

236

تعلیم تربیه خوست

f17

کامران

سردارگل

پاچاگل

استقلال لیسه

259

زراعت ننگرهار

f17

محمدعمران

عزیزالله

نورالله

استقلال لیسه

221

بی نتیجه

f17

هدایت الله

عبدالرحمن

جنت گل

استقلال لیسه

228

بی نتیجه

f17

حامدجان

احمدجان

شایسته حان

استقلال لیسه

246

زراعت کندز

f17

رفیع الله

سیدقاسم

زیری گل

استقلال لیسه

269

بی نتیجه

f17

سیدبلال

سیدمقصود

سیدعظیم

استقلال لیسه

245

تعلیم تربیه هرات

f17

ساحل

ضیاالدین

زفیع الدین

استقلال لیسه

150

ناکام

f17

عبدالروف

گل رحمان

حاجی موسی

استقلال لیسه

240

بی نتیجه

f17

عبدالعلیم

عزیزرحمن

موسی خان

استقلال لیسه

210

بی نتیجه

f17

فرهاداحمد

محمدعظیم

محمدسلیم

استقلال لیسه

210

بی نتیجه

f17

شاهدالله

عزیزالله

بسم الله جان

استقلال لیسه

217

بی نتیجه

f17

هدایت الله

مولوی رازمحمد

سیداحمد

استقلال لیسه

245

ادبیات خوست

f17

عبدالرازق

محمداسحق

محمدامین

استقلال لیسه

256

ادبیات هرات

f17

ذکی الله

غلام حسن

شرین گل

استقلال لیسه

236

بی نتیجه

f17

سراج الدین

عبدالغیور

محمدلایق

استقلال لیسه

217

بی نتیجه

f17

وقایت الله

محمداسحق

محمداعلم

استقلال لیسه

231

بی نتیجه

f17

عزت الله

اسدالله

سلطان محمد

استقلال لیسه

217

بی نتیجه

f17

بلال

خیرالله

محمداکبر

لیسه عبدالوکیل

190

بی نتیجه

f17

عزت الله

غلام دستگیر

میرازمیر

لیسه عبدالوکیل

245

زراعت لغمان

f17

محمداشرف

محمدعارف

علی محمد

لیسه عبدالوکیل

210

بی نتیجه

f17

رضوان الله

حفیظ الله

امرالله

لیسه عبدالوکیل

230

بی نتیجه

f17

ویس الدین

میرزمان

رمضان

لیسه عبدالوکیل

238

زراعت ننگرهار

f17

نصیب الله

شیرآغا

سیدرحیم

لیسه عبدالوکیل

210

بی نتیجه

f17

محمدداود

عبدالتواب

امیرمحمد

لیسه عبدالوکیل

216

بی نتیجه

f17

جاوید

گل لطیف

زرور

لیسه عبدالوکیل

206

بی نتیجه

f17

ادریس

قندی گل

پاینده گل

لیسه عبدالوکیل

232

بی نتیجه

f17

انورالحق

عبدالکبیر

عبدالمومن

لیسه عبدالوکیل

245

شرعیات کنر

f17

شهباز

محمدعظیم

خان آقا

لیسه عبدالوکیل

200

بی نتیجه

f17

نورالله

باغی جان

دواجان

لیسه عبدالوکیل

230

زراعت هلمند

f17

انتظار

دردايیل

جلالا

لیسه عبدالوکیل

218

بی نتیجه

f17

عصمت الله

حسیب الرحمن

عبدالرحمن

لیسه عبدالوکیل

200

بی نتیجه

f17

مجاهد

حسیب الله

احمد

لیسه عبدالوکیل

216

بی نتیجه

f17

محمدعالم

دهرکن

محمدهاشم

لیسه عبدالوکیل

190

بی نتیجه

f17

فردوس

ظاهرخان

مرزاجان

لیسه عبدالوکیل

186

بی نتیجه

f17

عمران

عبدالرحمن

عالم خان

لیسه عبدالوکیل

230

تعلیم تربیه

f17

فیض محمد

حضرت محمد

رحیم الله

لیسه عبدالوکیل

198

بی نتیجه

f17

خیبر

حاجی امین

حاجی رحم الدین

لیسه عبدالوکیل

265

کمپیوترساینس خوست

f17

جمشید

دفترالله خان

احمدجان

لیسه عبدالوکیل

211

بی نتیجه

f17

ذبیح الله

سلطان محمود

غلام جان

لیسه عبدالوکیل

222

بی نتیجه

f17

صابر

پاچاخان

چمن گل

لیسه عبدالوکیل

190

بی نتیجه

f17

جمشید

شاه حسین

عبدالحمید

لیسه عبدالوکیل

250

زراعت خوست

f17

اسدالله

نورولی

عبدالوکیل

لیسه عبدالوکیل

220

بی نتیجه

f17

بختیار

شاه جهان

کلامحمد

لیسه عبدالوکیل

189

بی نتیجه

f17

عتیق الله

محمدشفیق

آدم خان

لیسه عبدالوکیل

299

بی نتیجه

f17

وحیدالله

روح الله

عبدالمتین

لیسه عبدالوکیل

216

بی نتیجه

f17

عبدالقهار

حکیم خان

علی اکبرخان

لیسه عبدالوکیل

220

بی نتیجه

f17

وحیدالله

فرهادالله

عبدالکاشف

لیسه عبدالوکیل

247

بی نتیجه

f17

احمدضیا

زمری

سیدمحمد

لیسه عبدالوکیل

212

بی نتیجه

f17

محمدیاسر

ابراهیم الدین

فدامحمد

لیسه عبدالوکیل

246

بی نتیجه

f17

زیارمل

سراج الدین

فدامحمد

لیسه عبدالوکیل

180

بی نتیجه

f17

سمندر

ایمل

شریف خان

لیسه عبدالوکیل

189

بی نتیجه

f17

سباوون

میرآقا

گل محمد

لیسه عبدالوکیل

216

بی نتیجه

f17

بلال

عبدالرب

خان جان

لیسه عبدالوکیل

216

بی نتیجه

f17

خوشحال

شیرجان

گل جان

لیسه عبدالوکیل

256

ساینس ننگرهار

f17

محمدجواد

محمدفرهاد

محمداکبر

لیسه عبدالوکیل

216

بی نتیجه

f17

لعل آغا

محمدآغا

خلیل الرحمن

لیسه عبدالوکیل

181

بی نتیجه

f17

محبت

پاچاخان

گل چمن

لیسه عبدالوکیل

216

بی نتیجه

f17

منیر

نیک محمد

شیرمحمد

لیسه عبدالوکیل

201

بی نتیجه

f17

صفت الله

عنایت الله

رحمن جان

لیسه عبدالوکیل

215

بی نتیجه

f17

عبدالواثق

جان آقا

عبدالمحمد

لیسه عبدالوکیل

190

بی نتیجه

f17

فضل الکریم

عبدالکریم

نسیم

لیسه عبدالوکیل

190

بی نتیجه

f17

فضل واحد

نازمین

مو من خان

لیسه عبدالوکیل

170

بی نتیجه

f17

زین الله

غلام نبی

محمدرسول

لیسه عبدالوکیل

201

بی نتیجه

f17

صفت الله

محمدابراهیم

مبارک شاه

لیسه عبدالوکیل

181

بی نتیجه

f17

بهاالله

وفی الله

انجنیرافسرخان

لیسه عبدالوکیل

255

ادبیات انگلیسی کابل

f17

عبدالواحد

هاشم علی

کندهاری

لیسه عبدالوکیل

186

بی نتیجه

f17

حمزه

کتاب کل

حاجی شکوگل

لیسه عبدالوکیل

281

اقتصادننگرهار

f17

رحیم الله

عبدالرشاد

قادرخان

لیسه عبدالوکیل

281

اقتصادننگرهار

f17

حقمل

غلام محی الدین

قیدمحمد

لیسه عبدالوکیل

191

بی نتیجه

f17

عطاالله

بسم الله جان

غلام حسین

لیسه عبدالوکیل

235

شرعیات کنر

f17

فردوس

علم شیر

سیدکریم

لیسه عبدالوکیل

255

زراعت کنر

f17

عبدالرشید

یارمحمد

گل محمدخان

لیسه عبدالوکیل

198

بی نتیجه

f17

فضل الله

شاه ولی

محمدغفور

لیسه عبدالوکیل

255

شرعیات کنر

f17

بازمحمد

لعل محمد

محمدعلی

لیسه عبدالوکیل

238

ادبیات هرات

f17

نصیب الله

سیدکریم

حاجی شیرعلم

لیسه عبدالوکیل

160

ناکام

f17

حفیظ الله

امین الله

سیدعظیم خان

لیسه عبدالوکیل

155

ناکام

f17

سیدعمران

سیدانور

سیدغلام جیلانی

لیسه عبدالوکیل

160

ناکام

f17

اکرام الله

سیدکریم

حاجی سیدعلم

لیسه عبدالوکیل

151

ناکام

f17

عبدالوکیل

ملاصلاح الدین

عبدالرحیم

لیسه عبدالوکیل

259

زراعت ننگرهار

f17

رحیم الله

علیم جان

گل حکیم

لیسه عبدالوکیل

199

بی نتیجه

f17

ارشاد

جمعه گل

روزالدین

لیسه عبدالوکیل

151

ناکام

f17

شاهدالله

الیاس

سیدولی

لیسه عبدالوکیل

169

ناکام

f17

بسم الله

حبیب الله

سیدرحمن

لیسه عبدالوکیل

179

بی نتیجه

f17

اسدالله

حمیدالله

محمدایاز

لیسه عبدالوکیل

151

ناکام

f17

بلال

محمدآصف

محمدیوسف

لیسه عبدالوکیل

161

ناکام

f17

کیهان

اعظم خان

قلم الدین

لیسه عبدالوکیل

226

تعلیم تربیه

f17

میوند

غلام حیدر

گیلانی

لیسه عبدالوکیل

181

بی نتیجه

f17

اکرام الدین

ضیاالدین

عظیم الدین

لیسه عبدالوکیل

140

ناکام

f17

عبدالرشید

نبی جان

طالب جان

لیسه عبدالوکیل

160

ناکام

f17

اسدالله

فضل احمد

گل احمد

لیسه عبدالوکیل

228

تعلیم تربیه

f17

سیدعمران

سیدامان

بسم الله

لیسه عبدالوکیل

170

بی نتیجه

f17

پاچا

نوراحمد

ملاجان

لیسه عبدالوکیل

120

ناکام

f17

مسیح الله

زمری

لعل جان

لیسه عبدالوکیل

208

بی نتیجه

f17

همایون

سیدرحمن

مسافر

لیسه عبدالوکیل

170

بی نتیجه

f17

بسم الله

نورالله

ملانصرت

لیسه عبدالوکیل

247

زراعت ننگرهار

f17

عبدالحنان

مناسب خان

محمدعارف

لیسه عبدالوکیل

180

بی نتیجه

f17

عثمان غنی

ناصرخان

عزت خان

لیسه عبدالوکیل

180

بی نتیجه

f17

حسیب الله

محمدشفیع

غلام علی

لیسه عبدالوکیل

168

ناکام

f17

عنایت الله

نصر الله

حاجی نبی جان

لیسه عبدالوکیل

191

بی نتیجه

f17

اکرام الله

محمدعارف

محمدعمر

لیسه عبدالوکیل

191

بی نتیجه

f17

سیدنعمان

سیدامان

بسم الله

لیسه عبدالوکیل

213

بی نتیجه

f17

رفیع الله

محمدیوسف

بابه جان

لیسه عبدالوکیل

161

ناکام

f17

مسیح الله

لعل فقیر

عزیزالله

لیسه عبدالوکیل

193

بی نتیجه

f17

فضل هادی

فضل الهی

عبدالودود

لیسه عبدالوکیل

151

ناکام

f17

فریدالله

محمدولی

محمدغفور

لیسه عبدالوکیل

163

ناکام

f17

عرفان الله

حمیدالله

یارمحمد

لیسه عبدالوکیل

191

بی نتیجه

f17

محمدداود

عبدالتواب

اخترمحمد

لیسه عبدالوکیل

236

زراعت کنر